BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
DYREKTOR 
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny księgowy


1. Wymagania formalne
 

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

a) ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości.

 
 
2. Wymagania dodatkowe
 

• doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

• znajomość Ustawy o rachunkowości,

• znajomość Ustawy o finansach publicznych,

• umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

• biegła znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

• biegła znajomość obsługi programu Budżet JST Plus, SOVAT, Płatnik

• doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT,

• znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

• doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej co najmniej 3 lata.

 
 
3. Zakres obowiązków
 

•prowadzenie rachunkowości w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie,

prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątkowych oraz WNIP zgodnie z klasyfikacją środków trwałych

•integracja i współpraca w zakresie prezentowania poszczególnych elementów majątku ujętych w ewidencji majątku w funkcjonujących w Poradni zasobach informacji przestrzennej

•rozliczanie zadań inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ujmowanie wytworzonych środków trwałych w ewidencji analitycznej na podstawie sporządzonych dowodów OT

•sporządzanie dokumentów księgowych PT dot. przekazania środków trwałych

•przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych w tym róznic inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującym Poradni oraz podejmowanie innych koniecznych czynności związanych z inwentaryzacją mienia, w tym opracowywanie harmonogramu inwentaryzacji na rok następny

•dokonywanie zmian w systemie służącym ewidencji majątku na podstawie dok. Przekazania, przemieszczenia, likwidacji majątku

•uzgadnianie stanu majątku oraz umorzenia

•opracowywanie raportów i statystyk na potrzeby sprawozdawczości oraz inf o stanie mienia komunalnego

•prowadzenie gospodarki finansowej poradni,

•opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

•dokonywanie kontroli wewnętrznej,

•opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla poradni.

•biegała znajomość programu Budżet JB PLUS

•znajomość rozliczeń zZUS-program Płatnik

•obsługa programy SOVAT

•wysyłanie sprawozdań z elektronicznej skrzynki na platformie EPUAP

•znajomość regulacji prawnych w zakresie: KPA, Karty Nauczyciela, Prawa podatkowego, Kodeksu pracy, ZFSŚ, ustawy o zamówieniach publicznych

•nadzorowanie prawidłowości sporządzani list płac, rozliczenia składek ZUS, rozliczeń z Urzędem Skarbowym

 
 
4. Warunki pracy i płacy: 
 

• zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie,

• miejsce pracy: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 2

• rozpoczęcie zatrudnienia: 01 lipiec 2017r.

 
 
5. Wymagane dokumenty: 
 

• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

• oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowy,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko główna księgowa,

• dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Poradni przy ul.św. Gertrudy 2 31-046 Kraków, do dnia 19 maja 2017r. codziennie od 8.00-19.00.

Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór na stanowisko-główny księgowy".

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, będą informowani drogą telefoniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie przekazana kandydatowi drogą telefoniczną.

 
 7. Ilość etatów
 1/2 etatu
 
 
Dyrektor

Małgorzata Niewodowska

 

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY SPEŁNILI WYMOGI FORMALNE

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 3 kandydatów.

 

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono , że 3 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.  

 

Dyrektor

Małgorzata Niewodowska


 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()