BIP MJO - Przedszkole Nr 99
DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 99
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent d.s. kadr


1. Wymagania formalne


a)spełniene wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008roku o pracownikch samorządowych (Dz.U.2014, poz.1202) określonych dla stanowisk urzędniczych;

 b) co najmniej wykształcenie średnie

 

2. Wymagania dodatkowe


a)znajomość regulacji prawnych zw zakresie prawa pracy, ustawyo ochronie danych osobowych, ustaway o ZFŚS, KPA i innych przepisów niezbednych na stanowisku pracy;

 b)umiejętność obsługi komutera, systemów operacyjnych, programów komputerowych i internetu (Windows, MS Office, GUS);

 c)znajomość prawa oświatowego (Ustawa o systemie oświaty, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawa o pracowniwkach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw),

 d) biegła obsługa programów: ZSZO i SIO

 e) umiejętność organizowania pracy, szybkiego podejmowania obiektywnych decyzji;

 f) komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów;

 


3. Zakres obowiązków


Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych, w tym:

 a) sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wprowadzanie umów i zmian do ZSZO

 b) prowadzenie akt osobowych i archiwizacja,

 c) prowadzenie ewidencji czasu pracy,

 d) wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,

 e) przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, odprawy itp.

 f) opracowywanie analiz, sporządzanie okresowych sprawozdań;

 g) wprowadzanie danych dotyczących przedszkola oraz wykonywanie sprawozdań GUS,

 h) wspomaganie pracowników przedszkola w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i multimedialnego

 i) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora

 
4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 1/5 etatu

- wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2014 poz. 1786)

- miejsce pracy: Samorządowe Przedszkole nr 99 w Krakowie, os. Stalowe 10, 31-921 Kraków

- zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

- pierwsza umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

 

5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny;

2. życiorys;

3. kserokopie świadectw pracy;

4. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7. oryginał kwestionariusza osobowego;

8. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowego;

9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202). 6. Termin i miejsce składania dokumentó

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 26 kwietnia 2017 r. godz. 10:00 na adres:

 

Samorządowe Przedszkole nr 99 31-921 Kraków Os. Stalowe 10

 

Aplikacje, które wpłyną do Samorządowego Przedszkola nr 99 w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjne zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 99 w Krakowie po zakończeniu procedury naboru.

 

 7. Ilość etatów

1/5 etatu


Dyrektor Iwona Aleksandrowska - Wojtas

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 99 ()