Archiwum BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury
Dokument archiwalny

Zamówienia publiczne: 2019 rok

Sukcesywne usługi druku dla NCK w 2019 roku

 

Plan zamówień publicznych 2018

 

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) Pzp na Sukcesywne usługi druku katalogów dla Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę - usługa społeczna

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Pytania do treści ogłoszenia wraz z odpowiedziami - zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja dla Wykonawców z otwarcia ofert

Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zestaw nr 3

Wyjaśnienia SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacja treści SIWZ

Treść pytań do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załacznik nr 3 - Wykaz parametrów oferowanych urządzeń/materiałów

Załacznik nr 4 - Formularz oświadzenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu(JEDZ)

Załacznik nr 5 - Formularz osób skierowanych do wykonania zamówienia

Załacznik nr 6 - Formularz wykazu wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 - Formularz wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 8 - Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

10.Dokumentacja

10.1.SCENOTECHNIKA

10.1.1. Operat aktustyczny

10.1.2. SCTECH Opis techniczny

10.1.3. SCTECH Przedmiar

10.1.4. SCTECH STWIORB

10.1.5. SCTECH RYSUNKI

a) NCK - Spis rysunków

b) NCK-AV-01 - Instalacje systemów AV - rzut piwnic

c) NCK-AV-02 - Instalacje systemów AV - rzut niski parter

d) NCK-AV-03 - Instalacje systemów AV - rzut parteru

e) NCK-AV-04 - Instalacje systemów AV - rzut piętra

f) NCK-AV-05 - Instalacje systemów AV - elewacje przyłączy

g) NCK-AV-06 - Instalacje systemów AV - schemat blokowy systemu rozgłoszeniowego

h) NCK-OS-01 - Instalacje oświetlenia scenicznego - rzut piwnic

i) NCK-OS-02 - Instalacje oświetlenia scenicznego - rzut niski parter

j) NCK-OS-03 - Instalacje oświetlenia scenicznego - rzut parteru

k) NCK-OS-04 - Instalacje oświetlenia scenicznego - rzut piętra

l) NCK-MS-01 - Mechanika sceniczna - rzut Sali

m) NCK-MS-02 - Mechanika sceniczna - przekrój Sali

n) NCK-EL-01 - Tablica elektryczna ROSN

o) NCK-EL-02 - Tablica elektryczna ROSR

p) NCK-EL-03 - Tablica elektryczna TE-AV

q) NCK-EL-04 - Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Poziom -1

r) NCK-EL-05 - Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Poziom 0

s) NCK-EL-06 - Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Poziom +1

t) NCK-EL-07 - Oświetlenie pobytowe, technologiczne oraz niebieskie. Poziom -1

u) NCK-EL-08 - Oświetlenie pobytowe, technologiczne oraz niebieskie. Poziom 0

v) NCK-EL-09 - Oświetlenie pobytowe, technologiczne oraz niebieskie. Poziom +1

w) NCK-EL-10 - Tablica elektryczna RWKR

10.2. WENTYLACJA

10.2.1. WENT_Opis techniczny

10.2.2. WENT_Przedmiar

10.2.3. WENT_STWiORB

10.2.4. WENT_RYSUNKI:

a) NCK-WM – Spis rysunków.

b) NCK-WM-01 Rzut poz.+4.825 - Sala Widowiskowa

c) NCK-WM-02 Rzut poz.+7.71 – Kabiny

d) NCK-WM-03 Rzut poz.+10.26 – Przestrzeń techniczna nad Kabinami

e) NCK-WM-04 Przekroje 1-1, 2-2

f) NCK-WM-05 Przekroje 3-3, 4-4

10.3. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

10.3.1. ARCH_Opis techniczny

10.3.2. KON_Opis techniczny

10.3.3. ARCH_Przedmiar

10.3.4. ARCH_STWiORB

10.3.5. ARCH_RYSUNKI:

a) NCK-A-01 Rzut poziomu +/- 0,00 do +4,85

b) NCK-A-02 Rzut poziomu +7,00

c) NCK-A-03 Rzut posadzek

d) NCK-A-04 Rzut sufitów

e) NCK-A-05 Wyposażenie pomieszczeń

f) NCK-A-06 Rozwinięcia ścian frontowej i tylnej sali widowiskowej

g) NCK-A-07 Rozwinięcia ścian bocznych sali widowiskowej

h) NCK-A-08 Ściana sali widowiskowej od strony holu (foyer)

i) NCK-A-09 Okna przesuwne

j) NCK-A-10 Detale

k) NCK-A-11 Zestawienie drzwi

l) NCK-A-12 Rzut podziału fosy orkiestry i zapadni

10.3.6. KON_RYSUNKI

a) NCK-K - Spis rysunków

b) NCK-K-01 Rzut parteru

c) NCK-K-02 Rzut piętra

d) NCK-K-03 Nadproże N-1, N-2

e) NCK-K-04 Podcięcie rygla R-1

11. Pozwolenie na budowę: decyzja nr 185/6740.2/2018 z dnia 16.02.2018r.

12. Wykaz systemów i urządzeń Zamawiającego

 

 

Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury (postepowanie powtórzone po unieważnieniu cz. 2 i cz. 3)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy (IPU)

Załącznik nr 2A - Wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postepowania

Załącznik nr 2B - Wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty

Załącznik nr 4 - Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze ooferty najkorzystniejszej w części 1 i unieważnieniu części 2.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  powtórzone po unieważnieniu cz. 2 i cz. 3

 

Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy (IPU)

Załącznik nr 2A - Wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2B - Wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór Formularza Oferty

Załacznik nr 4 - Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 -  Wykaz wykonanych usług

Informacja dla wykonawców

informacja o unieważnieniu części 2 i 3 zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz.1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Modernizacja instalacji p.poż. w budynkach A, B i C Nowohuckiego Centrum Kultury

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 2A – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B – wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór Formularza oferty;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa

5.1. Projekt budowlany

5.1.1 Architektura

5.1.2 Schody - konstrukcja

5.1.3 Szacht - kontrukcja

5.1.4 System oddymiania

5.2. Projekt wykonawczy

5.3. Przedmiar

5.4. STWiORB

Załącznik nr 6 – Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia dot. autoryzacji

 

Informacja dla Wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Modernizacja Łazienek i hallu przy Sali widowiskowej zlokalizowanych w budynku „B” na poziomie „0” w Nowohuckim Centrum Kultury

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy (IPU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 2A - wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 2B - wzór Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór Formularza oferty;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa

5.1. Projekt wykonawczy architektoniczny-opis

5.2. Projekt wykonawczy architektoniczny-rysunek 

5.3. Projekt wykonawczy wod-kan-co i wentylacji mechanicznej

5.4. Projekt wykonawczy inastalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego oraz zasilania przepływowych podgrzewaczy wody,

5.5. Przedmiar

5.6. STWiORB

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dot. autoryzacji

Zalaczniki/dokumenty/n/184426/kartaInformacja dla wykonawców z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Usługi ochrony osób i mienia w Nowohuckim Centrum Kultury

Ogłoszenie

Formularz oferty

Wykaz usług

Wykaz osób

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

 

Zamówienia archiwalne