BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Ogłoszenie o naborze nr 9632 z dnia 24 marca 2017 r.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

starszy inspektor

do spraw: ds. kadr

Stanowisko ds. Kadr

 

wymiar etatu: 0,25

stanowisko: 1

 

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kraków

 

ADRES URZĘDU:

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 

 

WARUNKI PRACY

 

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,

- obciążenie mięśniowo-szkieletowe (większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej)

- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,

- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest podjazd, winda, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 

kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,

przygotowywanie dokumentów do przyjmowania i zwalniania pracowników,

prowadzenie ewidencji i terminowości ocen okresowych oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego,

kontrola dyscypliny pracy,

przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących organizacji pracy w Inspektoracie,

sporządzanie wymaganej ewidencji i sprawozdawczości w zakresie swoich zadań,

archiwizowanie dokumentów .

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe: 5 lat w kadrach

znajomość ustaw (aktualna wiedza): kodeks pracy, ustawa o służbie cywilnej oraz rozporządzenia związane z służbą cywilną, rozporządzenie rady ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz emeryturach i rentach,

kursy i szkolenia w ww. zakresie,

zdolność analitycznego myślenia,

biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

komunikatywność,

odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 04 kwietnia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia”, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie w tym obowiązku będzie naruszały zasadę spełnienia wymagań formalnych.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia dlatego prosimy podać nr telefonu kontaktowego.

Osoby niezakwalifikowanie nie zostaną zaproszenie do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-54, fax. 12-616-56-41.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nr ogłoszenia 9632)