BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 3/2017

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja (jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym),

- co najmniej 3 – letni staż pracy w jednostkach administracyjnych samorządu terytorialnego lub roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej,

- samodzielność

- kreatywność,

- dyspozycyjność,

- zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy,

- staranność,

- dokładność,

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- znajomość zasad techniki prawodawczej,

- znajomość zagadnień związanych z realizacją czynności w ramach prowadzonych kontroli wewnętrznych,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania

w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o strażach gminnych, ustawy

o pracownikach samorządowych, ustaw pokrewnych, przepisów wykonawczych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, znajomość struktury organizacyjnej Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

 

3. Zakres obowiązków:

Realizacja zadań dotyczących w szczególności: prowadzenia zleconych kontroli wewnętrznych i postępowań skargowych/wyjaśniających oraz opracowywania dokumentacji z tym związanej; redagowania pism, opracowywania stanowisk; przygotowywania,

w zakresie zleconym, projektów aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie jednostki; realizacja innych zadań zleconych.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 2 000, - do 3500,-

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu

poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 16 marca 2017 r. do 27 marca 2017 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1

 

W zastępstwie Komendanta

Zastępca Komendanta

ds logistyki


Marta Cieśla
Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne


Informacja dotycząca terminu testów kwaliikacyjnych


Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru Nr 3/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa