BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat

Nr ref. 02/2017

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. 2016, poz. 902),

b)    Wykształcenie wyższe,

c)     Doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy,

d)    Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia  

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2.     Znajomość przepisów z zakresu:
• ustawy o samorządzie gminnym,

• Ustawy o pracownikach samorządowych,
• Ustawy Prawo zamówień publicznych
• Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach,

3.     Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie;

4.     Kurs kancelaryjno – archiwalny II stopnia z zakresu porządkowania dokumentacji archiwalnej,  

5.     Znajomość obsługi programów MS Office,

6.     Prawo jazdy kat. B,

7.     Operatywność,

8.     Samodzielność,

9.     Dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udzielania wyjaśnień i pomocy w porządkowaniu dokumentacji, opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego.

2.     Przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych.

3.     Przechowywanie i właściwe zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej jej ewidencji:

a)    sporządzanie wykazów spisów zdawczo-odbiorczych,

b)    oznaczanie teczek z przyjętymi dokumentami sygnaturami archiwalnymi,

c)     ewidencjonowanie kart udostępnienia dokumentów,

d)    sporządzanie protokołów braku, uszkodzenia lub zniszczenia akt,

e)    protokołowanie oceny dokumentów przeznaczonych na makulaturę,

f)     spisywanie materiałów archiwalnych przekazywanych do archiwum państwowego,

4.     Udostępnianie dokumentacji archiwalnej dla celów służbowych.

5.     Przygotowanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,

6.     Inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego Archiwum Państwowego.

7.     Sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego,

8.     Opracowywanie rocznego projektu potrzeb finansowych i rzeczowych działu, w zakresie budżetu utrzymaniowego Zarządu.

9.     Bieżąca realizacja budżetu utrzymaniowego Zarządu i uzgadnianie wydatków.

10.  Planowanie zakupów inwestycyjnych i przygotowywanie specyfikacji przetargowych.

11.  Planowanie remontów budynku i opracowanie specyfikacji przetargowych w tym zakresie.

12.  Przygotowywanie wniosków i zakresów rzeczowych do postępowań przetargowych,

13.  Nadzór nad właściwym użytkowaniem, zabezpieczeniem budynku i majątku biurowego, a w szczególności ochrona i zabezpieczenie p.poż. oraz nadzór nad utrzymaniem w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pomieszczeń.

14.  Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej w budynku.

15.  Przygotowywanie poczty wychodzącej do wysyłki.

16.  Sprawdzanie wysyłanej przez pracowników ZIS korespondencji pod kątem zgodności z Zarządzeniem Dyrektora w sprawie ujednolicenia formy korespondencji wychodzącej z ZIS pod kątem omyłek i błędów pisarskich.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)  wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)  pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c)   płaca zasadnicza od 2500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f)     Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 02/2017" - w terminie do dnia 20.03.2017 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

8. Ilość etatów
  1 etat   

 


Dyrektor Krzysztof Kowal

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat Nr ref. 02/2017