BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Grodzki Urząd Pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców


pośrednik pracy – stażysta/ pośrednik pracy

4 etaty

 

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 


1. Wymagania niezbędne:


 

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902/ określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie średnie: – minimum 1 rok stażu pracy na podstawie umowy o pracę , w tym 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia, lub wykształcenie wyższe: – minimum 6-cio miesięczne doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia.


 Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu2. Wymagania dodatkowe:

 

Wiedza z zakresu:

 

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2016 poz 645),
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz.U. 2014 poz 667 ),
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.04.2015 w sprawie wydawania zezwoleń na pracę (Dz.U.2015 poz 543 ),
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.2011 w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskie jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ( tekst jednolity Dz.U.15.95),
 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U.15.97)
 6. Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28.03.2014 r. „Zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców” (Dz. Urz. Woj. Mał. 2014. 1879),
 7. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów wykonawczych dotyczących zadań realizowanych na stanowisku, przepisów Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 1. Realizacja zadań ustawowych powiatowego urzędu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w oparciu o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy.
 2. Obsługa komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy.
 3. Bezpośrednia obsługa klientów oraz utrzymanie kontaktu z pracodawcą.
 4. Przyjmowanie ofert pracy oraz analiza lokalnego rynku pracy w celu sporządzenia informacji starosty.
 5. Współpraca z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku.
 6. Przygotowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie przydzielonych kompetencji.
 7. Sporządzanie i wydawanie pracodawcy informacji starosty na podstawie realizacji ofert pracy.
 8. Sporządzanie okresowych analiz , raportów oraz sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
 9. Współpraca z organami kontrolnymi : Placówkami Straży Granicznej, Państwową Inspekcją Pracy w zakresie realizacji testu rynku pracy.

  4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP),
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Proponowane warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 2. wynagrodzenie wg kategorii VII - VIII - wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2000 do 2600 złotych w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony - 6 miesięcy – z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy : Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – dziennik podawczy – pok.119, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: pośrednik pracy- stażysta/ pośrednik pracy - 4 etaty w terminie od 8.03.2017r. do 17.03.2017r.

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).


Z-CA DYREKTORA

ds. Organizacyjnych

mgr Jolanta Siwak  

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

 

 

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej –

 

Referat ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców

 

 

 

pośrednik pracy – stażysta/ pośrednik pracy

 

4 etaty

 

 

 

 

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 17 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 8 kandydatów spełniło wymogi formalne.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 28.03.2017r. od godz.10.00 pok. nr 231 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 

 

Kandydaci który spełnili wymogi formalne, o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

 

 


 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - pośrednik pracy-stażysta/pośrednik pracy - 4 etaty