BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 8

 w Krakowie

30-399 Kraków, ul.M.Wrony 115

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY – ¾ etatu

 

1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego                      z niżej wymienionych warunków:

a) ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości.

oraz

- doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT

- biegła znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

- doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej co najmniej 3 lata

- biegłą znajomość obsługi programu Budżet JST Plus

 

2. Wymagania dodatkowe

- znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych,

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,

- umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków

- prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie z obowiązującymi przepisami (w tym prowadzenie rozliczeń  VAT)

- prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz pochodzących ze środków pozabudżetowych

- dokonywanie kontroli wewnętrznej

- opracowywanie przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości

 

4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu (30 godzin),

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 Nr 50 poz. 398)  oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Krakowie ( płaca zasadnicza od 3000zł) ,

- miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Krakowie,ul.M.Wrony 115.

 

5. Wymagane dokumenty:

1)      CV i list motywacyjny,

2)      kwestionariusz osobowy

3)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy,

4)      oświadczenie o niekaralności (zaświadczenie o niekaralności wymagane będzie od osoby  której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

6)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie ul.M.Wrony 115, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 lub przesyłać pocztą do dnia 14 marca 2017 r., koperta winna zawierać adnotację:

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w ZSP8 w Krakowie”

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP ZSP8  w Krakowie.

 

7. Ilość etatów:

3/4 etatu.

Dyrektor ZSP8

Agata Luber

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 (główny księgowy)