BIP MJO - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”
DYREKTOR
Centrum Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych "Parkowa" w Krakowie,
ul. Parkowa 12, 30-538 Kraków
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH (0,5 etatu)


1. Wymagania formalne
a) spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych (Dz.U. z 2016r., poz. 902);

b) wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na tym stanowisku: inżynier, magister lub magister-inżynier
i co najmniej 2 letni staż pracy

lub

c) wykształcenie średnie umożliwiające wykonanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy.


Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe
a) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) znajomość ustawy Kodeks cywilny,
c) znajomość ustawy Prawo budowlane,

d) znajomość ustawy Kodeks pracy,
e) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,

f) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia składnicy akt,

g) znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi,

h) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,

i) znajomość zasad prowadzenia składnicy akt oraz instrukcji kancelaryjnej,

j) biegła obsługa komputera i programów biurowych (MS Office),

k) łatwość redagowania pism urzędowych,

l) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, skuteczność w realizacji celów,

m) umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu,

n) umiejętność analitycznego myślenia i wyciąganie syntetycznych wniosków,

o) umiejętności planowania oraz organizacyjne,

p) wysoki poziom kultury osobistej,

r) prawo jazdy kat. "B".


3. Zakres obowiązków
a) prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniami publicznymi (opracowywanie SIWZ oraz zaproszeń do składania ofert, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień, przygotowywanie ogłoszeń, wyników postępowania do BZP i BIP, sporządzanie notatek z zapytań ofertowych i planów zamówień publicznych, kontrola dokumentów zakupu (faktur) pod względem zrealizowanego trybu zamówienia),

b) nadzór i kontrola nad realizacją umów zawartych w drodze zamówień publicznych oraz zakupów dokonywanych w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych,

c) przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji zadań związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych; sporządzanie wniosków inwestycyjnych,

d) sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb,

e) prowadzenie składnicy akt,

f) planowanie remontów, konserwacji urządzeń jednostki,

g) opracowywanie instrukcji i regulaminów,

h) przygotowywanie harmonogramów pracy dla pracowników obsługowych, rozliczanie czasu pracy,

i) sporządzanie umów z wykonawcami i dostawcami oraz umów zlecenia i umów o dzieło,

j) rozliczanie paliwa,

k) współdziałanie z pracownikami placówek w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań jednostki,

l) nadzór nad stanem technicznym budynków i instalacji, środków transportu, urządzeń, maszyn i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostki oraz ich bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej,

m) organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia jednostki.4. Warunki pracy i płacy:
a) wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

b) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

c) wynagrodzenie zasadnicze brutto 1500,00 złotych do 1750,00 złotych, dodatek stażowy max. 20%, premia oraz inne dodatki do wynagrodzenia wynikające z Regulaminu Wynagradzania Pracowników CPOW "Parkowa".


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,

b) CV,

c) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).


Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty z dopiskiem "Nabór na stanowisko pracy" należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretarciacie CPOW "Parkowa" w Krakowie, ul. Parkowa 12 (od godz. 8.00 - 15.00) do dnia 13.03.2017 r. do godz. 9.00.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Ilość etatów:
0,5 etatu

 

9. Nabór:

Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata pod względem wymagań formalnych, test sprawdzający wiedzę niezbędną do pracy na proponowanym stanowislu, rozmowę z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Uwaga! Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

O spełnieiu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w CPOW "Parkowa" przy ul. Parkowej 12 w Krakowie.Dyrektor

mgr Jarosław Chodorowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” ()