BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie,

ul. Praska 25 30-329 Kraków

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 Inspektor ds. administracyjnych (1/2 etatu)

 

1. Wymagania niezbędne:

a)    spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2016 r., poz. 902) dla stanowisk urzędniczych;

b)    wykształcenie wyższe z dwuletnim stażem pracy;

c)    posiadanie minimum rocznego, udokumentowanego stażu pracy w administracji publicznej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

-        ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym  uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

-        ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

-        ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

-        ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

-        ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.)

-        znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r.

         w sprawie instrukcji kancelaryjnej,   jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67);

b)    biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych Pakiet MS Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet;

c)    sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość,

d)    poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy,

e)    umiejętność pracy w zespole,

f)     kreatywność,

g)    komunikatywność,

h)    wysoki poziom kultury osobistej;

 

3. Zakres obowiązków:

1.    prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

2.    dokonywanie przeglądów pomieszczeń ogólnoużytkowych i pokoi mieszkańców co do stanów czystości i wyposażenia.

3.    organizowanie technicznych inspekcji budynków i urządzeń celem oceny ich stanu oraz kontrola wykonywania konserwacji, remontów.

4.    prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych.

5.    przygotowywanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

6.    udział w komisjach odbioru robót wykonywanych w tutejszym Domu.

7.    zastępstwo pracowników w dziale  podczas nieobecności.

 

4. Warunki pracy:

a)    umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b)    wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1786).

 

5. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;

b)    list motywacyjny;

c)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

d)    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)    kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

f)     oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

g)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

h)    oświadczenie kandydata o niekaralności  dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów  w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II  w Krakowie, ul. Praska 25, (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 13.02.2017r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: „Inspektor ds. administracyjnych”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

7.  Ilość etatów:

1/2 etat.

 

8. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.


O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail  lub telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25,  w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie DPS im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie.

 

 

Dyrektor

Beata Magiera

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne

Ogłoszenie o wynikach naboru

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ()