BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor

 

1. Wymagania formalne:

 1. spełnienie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r , poz. 90)
 2. wykształcenie średnie,
 3. udokumentowany staż pracy - minimum 5 lat,
 4. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość następujących aktów prawnych :
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r poz. 930), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w domu pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r , poz.902),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 922),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r poz. 23),
 2. umiejętność organizowania pracy,
 3. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność

3. Zakres obowiązków:

 1. obsługa (rejestrowanie) korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 2. segregowanie i przekazywanie korespondencji do adresatów na terenie DPS,
 3. obsługa zakładowej poczty elektronicznej,
 4. udzielanie informacji klientom,
 5. redagowanie pism,
 6. obsługa urządzeń biurowych,
 7. rozliczanie znaczków pocztowych i biletów MPK,
 8. prowadzenie terminarza spotkań i zadań dyrektorów,
 9. organizowanie zebrań oraz spotkań służbowych dyrektora jednostki,
 10. przygotowywanie dokumentów i materiałów dla dyrektorów,
 11. prowadzenie rejestru zawartych umów,
 12. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego

4. Warunki pracy i płacy:

 1. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej),
 2. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.450 - 2.650 zł brutto,
 3. inne elementy wynagrodzenia (w tym premia) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej.

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 3. dokumenty poświadczające staż pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko kierownika Zespołu",
 7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienie w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienia w DPS”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 10.02.2017 roku (zaliczamy datę wpływu do DPS). Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór – Podinspektor".

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow. pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów:

1

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0,38% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Dyrektor

Marzena Samek


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55