BIP MJO - Szkolne Schronisko Młodzieżowe

DYREKTOR SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w KRAKOWIE z FILIĄ w ZAKOPANEM

Kraków, ul. Grochowa 21

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – referent księgowy, w wymiarze 1 etat

 

WYMAGANIA FORMALNE :

1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902)

2. wykształcenie minimum średnie o profilu ekonomicznym i minimum 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku,

3. znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,( tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1870) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1047)

4. biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych: Windows, Office

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, Prawa Oświatowego, ustawy o ZFSŚ, przepisów ZUS.

2. znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT

3. biegła znajomość programu ZSZO

4. znajomość programów Płatnik

5. odbycie służby przygotowawczej zakończonej pozytywnie zdanym egzaminem

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW :

1. prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń w programie ZSZO, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

2. sporządzanie list płac na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników schroniska, umów zleceń i ryczałtów

3. sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych przelewów dla pracowników, ZUS i US

4. sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych

5. prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu, sporządzanie deklaracji VAT

6. księgowanie w systemie ZSZO wyciągów i faktur

7. wydawanie zaświadczeń o zarobkach.

8. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

9. terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników, Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.

10. sporządzanie PIT-ów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami.

11. prowadzenie spraw emerytalno – rentowych.

12. sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie rocznych deklaracji ZUS

13. wysyłanie informacji PFRON

 

WARUNKI PRACY i PŁACY :

1. wymiar czasu pracy: 1 etat, miejsce pracy Kraków, ul. Grochowa 21

2. płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń od 2100,00 zł brutto + dodatek za staż pracy + premia zgodnie z regulaminem SSM

3. umowa na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. list motywacyjny i CV

2. kwestionariusz osobowy

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. zaświadczenie o niekaralności wydane przez KRK

5. oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 922)

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21 z dopiskiem '" NABÓR – REFERENT " w terminie do 27 stycznia 2017 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej Schroniska.

Uwaga! Wynik postępowania obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rezultat rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami

 

 

Marta Jasińska

 

DYREKTOR

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe ()