BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
DYREKTOR

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOKNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 11 W KRAKOWIE

 

 

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INTENDENT/DIETETYK


1. Wymagania formalne

- obywatelstwo polskie

 

- wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne, gastronomiczne lub dietetyczne,

 

- umiejętność obsługi komputera, znajomość programów informatycznych WORD, EXCEL, poczta elektroniczna oraz programów komputerowych do prowadzenia stołówki szkolnej np. SPIŻARNIA, STOŁÓWKA,

 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

 

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

 

- predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia,

 

komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

 2. Wymagania dodatkowe

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
3. Zakres obowiązków

- sporządzanie codziennych raportów żywnościowych i dostarczenie ich do podpisania Dyrektorowi Zespołu,

 

- sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności i gramatury potraw,

 

- codzienne wywieszanie jadłospisów na tablicy w stołówce szkolnej i tablicach informacyjnych,

 

- prowadzenie dokumentacji stołówki (listy korzystających z obiadów, kartoteki żywnościowe, raporty obiadowe z rozliczeniem ceny obiadu),

 

- uzgadnianie sald z księgowością,

 

- podawanie kucharzowi liczby konsumentów w danym dniu,

 

- zaopatrywanie Zespołu w żywność, prowadzenie magazynów żywnościowych, rozliczanie przyjętych i wydanych artykułów żywnościowych,

 

- materialna odpowiedzialność za przechowywaną żywność,

 

- wydawanie artykułów żywnościowych zgodnie ze sporządzonym raportem,

 

- stałe utrzymanie porządku i wymogów sanitarnych (zgodnie z systemem HACCP) w magazynach żywnościowych,

 

- sprawdzanie temperatur w urządzeniach chłodniczych,

 

- mycie, sprzątanie urządzeń chłodniczych,

 

- dbanie o czystość pomieszczeń magazynowych,

 

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCP,

 

- realizacja zakupów artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej (w tym planowanie zakupów do przetargów na zakup artykułów żywnościowych),

 

- składanie Dyrektorowi raportów z danymi zawierającymi ilość wydanych obiadów i średnią cenę obiadu,

 

- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrekcję.
4. Warunki pracy i płacy:

- umowa na czas próbny, z przedłużeniem na czas nieokreślony
5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

- kserokopie świadectwa pracy

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu lub przesłać w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Ilość etatów

- 1 pełny etat od 13 lutego 2017 r.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 126581544.


Dyrektor

mgr Marta Pszczoła

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11