BIP MJO - Zespół Szkół Chemicznych

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STANOWISKO URZĘDNICZE – referent ds. płacowo-księgowych w wymiarze 0,5 etatu


1. Wymagania formalne

1. Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 z póź. zm.)

2. wykształcenie minimum średnie, ekonomiczne.

4. znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,( Dz.U. nr 157 z dn. 24.09.2009r.poz.1240. z późn. zmianami) oraz ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 29.09.1994 r.     z późn. zm.)

5. biegła znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz znajomość obsługi programu Płatnik.
6. preferowana znajomość Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.

 

2. Zakres obowiązków

1.Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem  skarbowym wraz ze sporządzaniem list płac.

2. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO, GUS i innych)

 3.Obsługa programu  Płatnik w zakresie dokumentów rozliczeniowych.

 4.Obsługa należności i zobowiązań w systemie ZSZO.


3. Warunki pracy i płacy:

1. wymiar czasu pracy: 0,5 etatu, miejsce pracy Kraków, ul.Krupnicza 44

2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. NR 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych

3. umowa na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.


4. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny i CV

2. kwestionariusz osobowy

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. zaświadczenie o niekaralności wydane przez KRK

5. oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :

Zespół Szkół Chemicznych, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 44 z dopiskiem '" NABÓR – REFERENT " w terminie do 31.01.2017r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej szkoły.Dyrektor Elżbieta Ramatowska

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Chemicznych (2)