„Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż”

 

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 377 737,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 161 156,74 zł.

 

Projekt realizowany był wraz z następującymi Partnerami:

• Gmina Biskupice

• Miasto Jordanów

• Gmina Libiąż

• Gmina Zabierzów

• Gmina Skawina

 

Cel: podniesienie jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Jordanów, Libiąż, Zabierzów. Grupą docelową projektu było 6 urzędów wskazanych Gmin oraz ich pracownicy.

 

W ramach projektu przewidziano:

• szkolenia specjalistyczne obejmujące tematykę prawną związaną z obszarem podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami, a także szkolenia ogólne, dotyczące zagadnień horyzontalnych, przekładające się na poprawę obsługi klienta i łatwiejszy dostęp do informacji publicznej;

• dedykowane badanie satysfakcji klienta wg wspólnej metodologii nakierowane na poznanie opinii przedsiębiorców o usługach publicznych w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami; po badaniach zostały wdrożone działania usprawniające obsługę przedsiębiorców; JST miały możliwość wymiany dobrych praktyk, porównania wyników w ramach benchmarkingu;

• opracowanie planu zarządzania nieruchomościami GMK;

• rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Skawina.

 

Dedykowany charakter szkoleń zapewnił dostosowanie ich programu do potrzeb JST, umożliwłi wybór trenera z najwyższymi kwalifikacjami i doświadczeniem oraz zapewnił optymalny koszt szkolenia w stosunku do jakości. Szkolenia z obsługi klientów realizowane były jako cykl szkoleniowy, tj. „szkolenie – przerwa (praca) – szkolenie – praca” z wykorzystaniem zróżnicowanych, aktywnych form pracy. Odstęp między szkoleniami dał okazję do praktykowania nowych umiejętności w pracy, ponowne szkolenie podniesie poziom krzywej zapamiętywania i motywacji.

 

Głównym efektem projektu jest usprawnienie pracy urzędów JST w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz zarządzania nieruchomościami. Rezultat ten został osiągnięty dzięki rozpoznaniu potrzeb przedsiębiorców w tym zakresie oraz podniesieniu kompetencji kadr urzędów JST.