BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L. I A. HELCLÓW W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMATYK


1. Wymagania formalne:

a) Spełnienie wymagań zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe – kierunek: informatyka alternatywnie wykształcenie wyższe i minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku informatyk;

c) Posiadanie umiejętności pozwalających na konfigurowanie i diagnozowanie problemów i naprawa sprzętu klasy PC;

d) Posiadanie znajomości protokołów sieciowych, konfiguracji sieci, bezpieczeństwa sieci (Firewall, VPN, NAT);

e) Znajomość w stopniu bardzo dobrym administracji systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8/10 oraz Server 2008R2/2012R2 (w tym Active Directory);

f) Znajomość w stopniu bardzo dobrym aplikacji biurowych MS Office i Open Office;

g) Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji informatycznej i technicznej,

h) Podstawowa znajomość CSS i CMS Drupal,

i) Dobra organizacja czasu pracy, zdolność myślenia analitycznego, odpowiedzialność i kreatywność.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpisu elektronicznego, prawa autorskiego, dostępie do informacji publicznej.

b) Podstawowa znajomość zagadnień związanych z administracją i konfiguracją baz danych MySQL.

 

3. Zakres obowiązków:

a) Organizowanie i administrowanie siecią komputerową;

b) Ochrona antywirusowa komputerów;

c) Instalacja oprogramowania i konfiguracja stacji roboczych;

d) Analiza stanu zabezpieczeń systemów informatycznych;

e) Aktualizacja stron WWW oraz Biuletynu Informacji Publicznej;

f) Archiwizacja danych;

g) Bieżący nadzór nad sprzętem informatycznym, w razie możliwości konserwacja i naprawy sprzętu;

h) Prowadzenie baz danych sprzętu i oprogramowania;

i) Nadawanie uprawnień do obsługi systemów zgodnie z upoważnieniami w zakresie baz danych osobowych

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu, z możliwością zwiększenia

b) Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Domu Pomocy Społecznej Ludwika i Anny Helclów w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b) List motywacyjny wraz z podaniem adresu zamieszkania oraz danych do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail),

c) Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

e) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,

f) Świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

g) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przedłożonych do Urzędu do celów rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz. 13:00, w sekretariacie, lub wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie,

ul. Helclów 2; 31-148 Kraków; o terminie decyduje data wpływu do sekretariatu Domu.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór - na wolne stanowisko Informatyk”.

 

Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne.

 

Informuję ,że oferty na ogłoszony nabór na stanowisko Informatyka w Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie przesłało pięciu kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż jeden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się czterech kandydatów :

 

1.Pan Marek Mosur

2.Pan Eugeniusz Legut

3.Pan Artur Nowak

4.Pan Michał Sordyl

 

Rozmowy kwalifikacyjne dotyczące wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 25 stycznia 2017 roku od godz. 07:30 w Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Helclów 2.

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w konkursie zostaną zniszczone do 30 dni.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INFORMATYKA

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie informuje,że w dniu 25 stycznia 2017 r. w wyniku otwartego

i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Helclów 2,

31-148 Kraków do zatrudnienia na stanowisku : Informatyka wybrany został Pan Artur Nowak zamieszkały w Krakowie.

 

 

 

 Dyrektor Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ()