BIP MJO - Zespół Szkół nr 1
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel przedmiotów zawodowych - mechatronika


1. Wymagania formalne


wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym


2. Wymagania dodatkowe

 

- Posiada obywatelstwo polskie

- Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela

- Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych

- Nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

- Przestrzega podstawowe zasady moralne.

3. Zakres obowiązków

1. Projektowanie i programowanie w mechatronice

2. Urządzenia i systemy mechatroniczne

3. Pomiary w układach elektrycznych i mechatronicznych

4. Obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

4. Warunki pracy i płacy:

wynagrodzenie w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego

5. Wymagane dokumenty:

Curriculum Vite

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać na adres mail: poczta@tk.krakow.pl lub składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie ul. Ułanów 3 w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 w terminie do 31 marca 2017r. tel. 12/411-54-34

7. Ilość etatów

pełny etat tj.18/18



Dyrektor mgr Beata Śliwa