BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat

(Nr ref. 3-ZZM-2017)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe;

c) Uprawnienia do kosztorysowania udokumentowane stosownymi kursami lub certyfikatami;

d) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office, Internetu;

e) Dobra znajomość programów do kosztorysowania oraz oprogramowania CAD;

f) Staż pracy: min 4 lata na podobnym stanowisku.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, architektury lub pokrewne;

b) umiejętność sporządzania szczegółowych specyfikacji technicznych w tym: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Specyfikacji Technicznych Warunków i Odbioru Robót (STWiOR);

c) czynne prawo jazdy kat. B;

d) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy:

ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o Pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym;

e) znajomość zasad kosztorysowania;

f) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej (umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej);

g) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

h) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

i) umiejętność pracy w zespole;

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) analiza dokumentacji technicznej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich;

b) uzgadnianie narzutów i stawek dla zleconej dokumentacji projektowej dla realizacji zadań inwestycyjnych;

c) sprawdzanie ofert przetargowych w zakresie poprawności kosztorysu ofertowego z przedmiarem robót zamawiającego;

d) udział w przygotowywaniu przedmiarów i kosztorysów inwestorskich lub wycen dla działów merytorycznych;

e) udział w przygotowywaniu zakresów planowych robót remontowych i inwestycyjnych;

f) planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów;

g) prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

h) kontrola i nadzór prac budowlano-remontowych;

i) prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

j) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków;

k) wykonywanie innych poleceń przełożonych, które dotyczą pracy jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa, regulaminami ZZM w Krakowie lub umowy o pracę.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia;

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 700,00 zł do 3 000,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz uprawnienia (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 3-ZZM-2017" – w terminie do dnia: 20-01-2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 34 18 516.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Dyrektor Piotr KempfINFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Na stanowisko : Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno - Remontowych – 1 etat

(Nr. Ref. 03-ZZM-2017).

 

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór przesłał 1 kandydat.

W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydat spełnił wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27.01.2017r w biurze ZZM w Krakowie przy ul.Reymonta 20.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ()