BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH

 


 

I . Nazwa i adres organizatora

 

Muzeum Historii Fotografii

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

+ 48 /012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

 

II. Przedmiot naboru

 

1) Stanowisko Specjalisty ds. technicznych w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.

2) Zatrudnienie w wymiarze całego etatu od dnia 01.02.2017 r.

3) Umowa na czas określony.

4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony.

 

 

III. Procedura naboru

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP- rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.

 

 

IV. Wymagania

 

Wymagania obligatoryjne (konieczne do rozpatrzenia aplikacji w I etapie)

Osoba ubiegająca się o stanowisko specjalisty ds. technicznych powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

1. Wykształcenie wyższe techniczne.

2. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków specjalisty ds. technicznych.

6. Umiejętność czytania/weryfikacji dokumentacji projektowej.

 

Wymagania dodatkowe: (wymagane do rozpatrzenia aplikacji w II etapie)

 

1. Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych w tym współfinansowanych ze środków unijnych

2. Posiada biegłą znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel, Outlook).

3. Odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

4. Zdolność analitycznego myślenia.

5. Kreatywność oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.

6. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

7. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.

 

V. Wymagane dokumenty

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

4. Zaświadczenie o niekaralności - wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą podpisania umowy o pracę, w przypadku zatrudnienia kandydata).

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

7. Mile widziane referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VI. Do zakresu obowiązków specjalisty ds. technicznych będzie należało m.in.:

 

1. Opracowywanie dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

2. Koordynacja prac inwestycyjnych.

3. Przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach na roboty budowlane

4. Uczestniczenie w odbiorach prac.

5. Ustalanie potrzeb w zakresie inwestycji.

6. Prowadzenie rejestru wykonanych robót.

7. Prowadzenie rejestru udzielonej gwarancji na roboty.

8. Przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości.

9. Udział w komisjach przetargowych.

10. Udział w komisjach negocjacyjnych, których przedmiotem jest wybór wykonawcy na roboty budowlane zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin: do dnia 12.01.2017 r. do godz. 15.00

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na Stanowisko Specjalisty ds. technicznych” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl

4. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii ()