BIP MJO - Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś
DYREKTOR Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 "Pluszowy Miś"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Intendent / Dietetyk


1. Wymagania formalne

- obywatelstwo polskie

- wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne, gastronomiczne lub dietetyczne.2. Wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi komputera, znajomość programów informatycznych, SPIŻARNIA, WORD, EXCEL, poczta elektroniczna,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

- predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia,

komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.3. Zakres obowiązków

- zaopatrywanie żłobka w żywność,

- przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie,

- prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przestrzeganie przepisów związanych z BHP i HACCP,

- sprawdzanie temperatur w urządzeniach chłodniczych,

- mycie, sprzątanie urządzeń chłodniczych,

- dbanie o czystość pomieszczeń magazynowych,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrekcję.

- przygotowywanie jadłospisów.4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat,

- zatrudnienie od 01.02.2017,

- wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U. nr 91 poz. 408 z póź. zmianami.

- miejsce pracy: Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Pluszowy Miś” ul. Okólna 6, 30-684 Kraków

- zatrudnienie na okres 3 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.


5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- Curriculum Vitae /ze zdjęciem/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

- kopia aktualnej książeczki zdrowia,6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty składa się poprzez wysłanie wskazanych powyżej dokumentów pocztą tradycyjną na w/w adres placówki, pocztą elektroniczną (zlobek.nr.20@gmail.com) lub osobiste ich doręczenie w terminie do dnia 13.01.2017 roku do godz. 14.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej placówki. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 7. Ilość etatów
1Dyrektor Stanisława Róg

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś ()