BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. PŁAC


1. Wymagania formalne

* spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. u. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla

stanowisk urzędniczych

* wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata lub

* wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata

 
2. Wymagania dodatkowe

* znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

* znajomość obsługi programów: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, Płatnik, System Informacji Oświatowej,

* znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

* biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL),

* komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Zakres obowiązków:

* prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO.

* prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

* sporządzanie list płac na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi do wypłaty.

* sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników.

* sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO, GUS i innych).

* wydawanie zaświadczeń o zarobkach.

* obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, PEFRON.

* terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników zatrudnionych w ZSO Nr 9.

* sporządzanie PIT-ów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami.

* prowadzenie spraw emerytalno – rentowych.

* rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.

* sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy, lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie rocznych deklaracji ZUS.

 

4. Warunki pracy i płacy:

* zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

* wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcacych Nr 9,

* miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcacych Nr 9 w Krakowie ul. Seniorów Lotnictwa 5

 

5. Wymagane dokumenty:

  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  list motywacyjny i CV,

  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

  zaświadczenie o niekaralności (dotyczy osoby, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póżn. zm.) na   potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Nr 9 w Krakowie ul. Seniorów Lotnictwa 5 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00 od dnia 01.12.2016 roku do 15.12.2016 roku.

 

7. Ilość etatów:

*  wymiar czasu pracy: 1/2 et.,

    zatrudnienie od 01.01.2017 r.

 

Aplikacja winna zawierać adnotację:

„Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac” w Zespole Szkół Ogólnokształcacych Nr 9 w Krakowie"

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa, na stronie BIP ZSO Nr 9 oraz na tablicy informacyjnej w ZSO Nr 9.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ZSO Nr 9 w Krakowie

 

* Lista kandydatów spełniajšcych wymogi formalne.

Dotyczy: Nabór na stanowisko specjalisty do spraw płac ZSO Nr 9 w Krakowie, ul. Seniorów Lotnictwa 5 - 1/2 etatu.

Informuję, że na ogłoszony nabór zgłosiło się 4 kandydatów. W wyniku przeglšdu i oceny

ofert pod kštem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu zostali powiadomieni indywidualnie

o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

* Informacja o wyniku naboru w ZSO Nr 9 w Krakowie ul. Seniorów Lotnictwa

Specjalista d/s płac

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zatrudniono:

Paniš Elżbietę Gałkowskš zamieszkałš w Krakowie.

Dyrektor Szkoły

mgr Paweł Samborski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ()