BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA – KOORDYNATOR PRAC ARCHEOLOGICZNYCH

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe – kierunek archeologia

• posiadanie uprawnień zawodowych

• znajomość metodyki prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych oraz standardów prowadzenia dokumentacji archeologicznej

• umiejętność współpracy w ramach zespołu i organizacji pracy własnej

• inicjatywa i zaangażowanie

• orientacja w pracy administracyjnej, znajomość procedur administracyjnych

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• znajomość programów graficznych (Corel, Adobe Photoshop)

• znajomość procedur opracowywania muzealnych zbiorów pozyskanych w ramach wykopalisk

• doświadczenie w zakresie prac archeologicznych na stanowiskach związanych z historią II wojny światowej

3. Zakres obowiązków

• przygotowanie planu badań archeologicznych na terenie dawnego KL Plaszow

• bieżące zarządzanie badaniami archeologicznymi, zgodnie z warunkami umowy oraz harmonogramem projektu, nadzór nad terminowym wykonaniem prac na każdym z etapów realizacji

• zarządzanie pracami zespołu (wewnętrznego i zewnętrznego) w zakresie badań archeologicznych

• współpraca z jednostkami zewnętrznymi, udzielającymi pozwoleń na prowadzenie prac archeologicznych i nadzorującymi ich przebieg

• budowanie i utrzymywanie relacji z klientem (udział w spotkaniach koordynacyjnych) oraz z innymi uczestnikami procesu (konserwatorem, inspektorami nadzoru, projektantami, podwykonawcami, itp.)

• bieżące zarządzanie budżetem projektu i jego kosztorysowanie

• tworzenie raportów dotyczących stanu zaawansowania realizowanego projektu

• udział w przygotowywaniu dokumentów przy postępowaniach przetargowych oraz udział w komisjach przetargowych

• archiwizacja dokumentacji projektowej i powykonawczej

• przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Kraków, ul. Lipowa 4

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2016 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Specjalista – koordynator prac archeologicznych”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista - Koordynator Prac Archeologicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa