BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Babińskiego 25, 30-393 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)    spełnienie wymagań określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902);

b)    co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

c)    wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

Uwaga! Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)    znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

-      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym  uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

-      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)

-      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

-      ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)

-      ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.)

-      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

b)    biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych Pakiet Open Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet;

c)    znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi;

d)     umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem;

e)    umiejętność koordynowania działań;

f)     umiejętność analizowania dokumentacji technicznej;

g)     umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami Domu, komunikatywność.

 

3. Zakres obowiązków

a)    organizowanie i nadzorowanie  pracy podległego personelu;

b)    współdziałanie  z  pracownikami innych komórek organizacyjnych;

c)     nadzór nad stanem technicznym budynku i instalacji, środków transportu, urządzeń, maszyn i sprzętu stanowiącego wyposażenie Domu oraz ich bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej;

d)    przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

e)    sporządzanie  umów z wykonawcami i dostawcami;

f)     nadzór i kontrola nad realizacją umów zawartych w drodze zamówień publicznych oraz zakupów dokonywanych w trybie poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

g)    planowanie remontów, konserwacji urządzeń DPS;

h)    prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań;

i)     nadzór nad właściwą gospodarką inwentarzem oraz prawidłowym prowadzeniem ewidencji inwentarza;

j)     przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji zadań związanych z realizacją inwestycji  i zakupów inwestycyjnych; sporządzanie wniosków inwestycyjnych;

k)    realizowanie zalec eń sanitarno-epidemiologicznych;

l)     realizowanie działań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki zgodnie z wymaganymi przepisami;

 

 4. Warunki pracy:

a)    umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej);

b) wynagrodzenie zasadnicze: od 2500,00 złotych do 3200.00 złotych, dodatek funkcyjny: od 500,00 złotych do 1000,00 złotych oraz inne dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania DPS Kraków.

5.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 6. Wymagane dokumenty:

a)    życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;

b)    list motywacyjny;

c)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

d)    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)    kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

f)     oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

g)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h)     oświadczenie kandydata o niekaralności, dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

 Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie DPS w Krakowie, ul. Babińskiego 25, (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 30.11.2016 r.

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

8.  Ilość etatów:

1 etat.

 

 9. Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym  i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

 

 Uwaga! Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie DPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Babińskiego 25 w Krakowie.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS w Krakowie ul. Babińskiego 25,  w jednego ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Dyrektor

Maciej Wąsowicz

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Babińskiego 25

stanowisko kierownicze urzędnicze na kierownik działu techniczno- gospodarczego – 1 etat

 

…………………………

nazwa stanowiska pracy

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 8 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 7 kandydatów spełniło wymogi formalne.

 

Kandydaci którzy spełnili wymogi formalne, o kwalifikacjach zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Dyrektor

 

Maciej Wąsowicz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Babińskiego 25 ()