BIP MJO - Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2
DYREKTOR

Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Odona Bujwida w Krakowie

30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 6


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

specjalista ds. płac.


1. Wymagania formalne


- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 223 poz.1458):

- wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,

- wskazane kursy z zakresu pracy administracyjno-finansowej,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego zatrudnienie na tym stanowisku,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- minimum pięcioletni staż w księgowości w jednostce budżetowej.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik analizy formalnej dokumentów i rozmów kwalifikacyjnych.


2. Wymagania dodatkowe


- posiadanie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera – obsługa programów ZSZO, PŁATNIK, „stare” i „nowe” SIO oraz powszechnie stosowanych programów,

- znajomość prawa oświatowego, przepisów - Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawy o podatku od towarów i usług VAT;


3. Zakres obowiązków


- naliczanie pracownikom szkoły wynagrodzeń przysługujących ze stosunku pracy,

- naliczanie pracownikom szkoły zasiłków i świadczeń przysługujących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- naliczanie pracownikom szkoły świadczeń przysługujących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami                                             i regulaminem ZFŚS ZSG nr 2,

- prowadzenie rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkoły,

- sporządzanie deklaracji ZUS i PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokonywanie potrąceń sądowych, komorniczych i innych pracowniczych od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sporządzanie kalkulacji i analiza wynagrodzeń,

- sporządzanie sprawozdań ekonomiczno finansowych w zakresie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego,

- sporządzanie w zakresie wynagrodzeń sprawozdań GUS oraz przekazywanie danych do SIO,

- sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rp-7,

- wprowadzanie danych do modułu płace ZSZO,

- prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej funduszu wynagrodzeń pracowników szkoły,

- wystawianie zaświadczeń pracownikom dotyczących wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,

- sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- realizacja przepisów i poleceń wewnętrznych,

- przygotowywanie obciążeń za media,

- sporządzanie deklaracji PFRON,

- terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.


4. Warunki pracy i płacy:


-Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
-Miejsce pracy: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 6

-Rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony  z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi ZSG nr 2
-Rozpoczęcie zatrudnienia: 01.01.2017 r.


5. Wymagane dokumenty:


- Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133,poz. 883).

- Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

- List motywacyjny,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska specjalisty ds. płac,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać osobiście, listownie w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem„ Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac” w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2, 30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub przesłać e-mail zsgnr2@poczta.onet.pl do dnia 04.11.2016 r. do godz. 14.00.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, ze zm.)”7. Ilość etatów


1 etat


Dyrektor mgr Henryk Hołysz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ()