BIP Archiwalny - GM2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r. )

DYREKTOR Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

główny księgowy

 0,95 etatu (38 godzin tygodniowo)

 

 

1. Wymagania formalne

 

Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych.

 

 

2. Wymagania dodatkowe

Osoba posiadająca doświadczenie w księgowości budżetowej (placówki oświatowe), biegle posługująca się systemem ZSZO

Biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych,

Znajomość programu finansowo–księgowego: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

Znajomość komputera w zakresie pakietu Microsoft Office: Word, Excel,

Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

 

3. Zakres obowiązków

 

Prowadzenie rachunkowości Gimnazjum nr 2 w Krakowie,

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

Dokonywanie kontroli wewnętrznej, m.in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

Opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz.

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

Wymiar zatrudnienia 0,95 etatu -38h,

Stanowisko i wynagrodzenie: Główny Księgowy, zgodnie z grupą zaszeregowania,

Miejsce pracy: Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie, ul. Studencka 13.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

Życiorys (CV),

List motywacyjny,

Kopie świadectw pracy,

Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

Kwestionariusz personalny kandydata,

Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„NABÓR NA STANOWISKO Głównego księgowego w Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie” należy składać osobiście w siedzibie Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie, ul. Studencka 13, 31-116 Kraków w terminie do dnia: 24 października 2016 roku (liczy się data wpływu do Gimnazjum).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

Osoby które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na BIP Gimnazjum nr 2 oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń w Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie.

 

 

 

7. Ilość etatów

0,95 etatu tj. 38 godzin tygodniowo

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Gimnazjum nr 2 (główna księgowa)