Archiwum BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Dokument archiwalny

Ochrona Danych Osobowych.

 

 

Administrator danych osobowych:

Krakowski Szkolny Ośrodek sportowy im. Szarych Szeregów Kraków ul. Powstania Warszawskiego 6.


Podstawa prawna przechowywania i przetwarzania danych osobowych w KSOS.

Art. 23 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016 r. poz. 922, ze zm.).

W przypadku prowadzenia zajęć z klasami, grupami zorganizowanymi na pływalniach, salach gimnastycznych i kortach tenisowych zastosowanie ma: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz.1170),

W przypadku pozostałej działalności zgodnej ze statutem KSOS: zawody, konkursy, wycieczki,, kolonie, obozy, dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób których dane dotyczą lub ich opiekunów prawnych za ich zgodą.

Zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych pracowników i kontrahentów określają ustawy i zarządzenia resortowe.


Cel przetwarzania danych osobowych:

Celem przetwarzania danych osobowych w KSOS jest realizacja zadań określonych w Statucie KSOS.


Źródło danych: 

·         Transfer danych pomiędzy KSOS a Szkołami.

·         Elektroniczny system naboru do grup GK.

·         Zapisy indywidualne – dane bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.

·         Dane pracownicze, pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

 

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora KSOS Nr KSOS.021.3.2016 w/s Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

 

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora KSOS Nr KSOS.021.19.2015 w/s powołania ABI.

Z dniem 1 stycznia 2016 został powołany w KSOS Administrator Bezpieczeństwa Informacji, zarejestrowany w Ogólnopolskim Jawnym Rejestrze Administratorów Bezpieczeństwa Informacji,  pod numerem: 2219/16.

 

Jawny rejestr zbiorów.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015r., poz.719).

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, że prowadzi JAWNY REJESTR ZBIORÓW w wersji papierowej, który udostępnia do przeglądania w siedzibie jednostki - Administrator Bezpieczeństwa Informacji.