BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

 

 

1. Wymagania formalne:

a) spełnianie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
b) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
c) doświadczenie zawodowe – staż pracy minimum 5 lat, w tym przynajmniej 4 w służbach finansowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ww. ustaw:

• ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn zm.

• ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168.

b) znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej:

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.

c) znajomość przepisów dotycząca sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej:

• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej – Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.

d) praktyczna umiejętność stosowania ww. przepisów,

e) biegła znajomość obsługi komputera w ramach pakietu MS Office (Word, Excel) oraz programów księgowych (ZSZO),

f) umiejętność pracy w systemie bankowości elektronicznej,

g) orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku),

h) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

i) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność logicznego myślenia.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik rozmów kwalifikacyjnych oraz analizy dokumentów, sprawdzający stopień spełniania powyższych wymagań.

3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie kasy oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z obrotem kasowym, a w szczególności:

• dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych,

• ewidencja zaliczek i ich rozliczanie,

• sporządzanie raportów kasowych,

• prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

b) pełna obsługa dotyczących stanu rozliczeń wychowanków i pracowników:

• naliczanie należności oraz ich korygowanie,

• naliczanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności,

• uzgadnianie stanu rozliczeń z wychowankami i pracownikami (przychodów, rozchodów i naliczeń),

• udzielanie informacji o stanie wpłat i zaległości.

c) kompletowanie faktur, rachunków, rozliczeń dotacji oraz innych dowodów księgowych pod względem prawidłowości rozliczeń finansowych, uwzględniających różne źródła finansowania oraz wstępne kwalifikowanie ich do wypłaty,

d) przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do zapłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej,

e) dokonywanie płatności na podstawie zatwierdzonej do wypłaty dokumentacji za pomocą systemu bankowości elektronicznej,

f) comiesięczne sporządzanie i uzgadnianie zestawienia obrotów sald kont księgi głównej w obowiązujących terminach,

g) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) stanowisko: specjalista ds. księgowości, wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie,

c) miejsce pracy: księgowość SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie,

d) rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 
5. Wymagane dokumenty:

a) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego,

b) list motywacyjny,

c) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) dokument potwierdzający tożsamość,

f) dokument poświadczający wykształcenie,

g) dokument poświadczający doświadczenie zawodowe, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

h) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności,

i) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru,

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).

 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Uwaga: kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Ośrodka

lub przesłać pocztą na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków,

do dnia 25.10.2016 r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu dokumentu do Ośrodka).

Koperta musi zawierać adnotację: nabór na stanowisko urzędnicze specjalista ds. księgowości.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, będą poinformowani droga mailową lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Uwaga: osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 
7. Ilość etatów:
1 etat.


Dyrektor Barbara Planta


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (specjalista ds. księgowości)