BIP Archiwalny - ZSO6 (data archiwizacji: 2017-10-19, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/742/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
DYREKTOR Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6
im. Cypriana Norwida w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

 

1. Wymagania formalne


Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) oraz określonych ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.


UWAGA: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe


- doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

- znajomość ustawy o rachunkowości,

- znajomość ustawy o finansach publicznych,

- znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

- umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

- znajomość programów finansowo-księgowych: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- znajomość obsługi programu sprawozdawczego – Budżet JB,

- znajomość ustaw o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych ( w tym VAT),

- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.


3. Zakres obowiązków


- prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Krakowie,

- prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

- dokonywanie kontroli wewnętrznej,

- opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki.


4. Warunki pracy i płacy:


a) wymiar czasu pracy: pełny etat, zatrudnienie od 1 grudnia 2016 r.,

b) zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

c) wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Krakowie,

d) miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Krakowie, os. Kolorowe 29 „a”.

 
5. Wymagane dokumenty:


- list motywacyjny i CV,

- kwestionariusz osobowy,

- dokument potwierdzający kwalifikacje i staż zawodowy,

- oświadczenie o niekaralności w sprawie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.168, z późniejszymi zmianami),

- oświadczenie o niekaralności (informacje z Krajowego Rejestru Karnego - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i stwierdzenie, że nie toczy się przeciwko osobie postępowanie karne,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r., poz.1182, z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty należy składać osobiście do dnia 14 października 2016 r. (piątek) w sekretariacie szkoły (koperta z dopiskiem: NABÓR GŁÓWNY KSIĘGOWY) w godzinach 9:00-15:00, lub drogą pocztową na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Cypriana Norwida

osiedle Kolorowe 29 „a”

31-941 Kraków

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.krakow.pl, oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

Dokumenty osób nie zatrudnionych w wyniku konkursu do odbioru w terminie 30 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.

 

7. Ilość etatów
1 etat

Dyrektor

Ryszard Nowak

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Cypriana Norwida w Krakowie

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (główny księgowy)