BIP MJO - Żłobek Nr 19

DYREKTOR ŻLOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 19 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Wymagania formalne

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 902) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub:

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym naborze.

2. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek budżetowych, w tym żłobków samorządowych,

b) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących: podatków, podatku VAT, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,

c) znajomość programów finansowo-księgowych (Vulcan Optivum),

d) umiejętność wykonywania sprawozdań budżetowych, opracowań, planów finansowych,

e) biegła znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania

sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom,

f) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej PKO BP,

g) znajomość zagadnień płacowych oraz ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,

h) znajomość programu Płatnik,

i) biegła znajomość programu Microsoft Office (EXCEL, WORD).,

j) Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

3. Zakres obowiązków

a) prowadzenie rachunkowości Żłobka Samorządowego Nr 19 w Krakowie,

b) prowadzenie gospodarki finansowej żłobka,

c) opracowanie planów i sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

e) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych,

f) dokonywanie wstępnej kontroli wewnętrznej,

g) opracowanie instrukcji wewnętrznych dla placówki.

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar zatrudnienia 0,5 etatu

b) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Tekst jednolity z 2014 poz. 1786 z póź. zmian.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Żłobka Samorządowego Nr 19 w Krakowie

c) miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków

d) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) list motywacyjny i CV,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe

i odpowiedni staż pracy,

d) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2016 poz. 922.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Żłobek Samorządowy Nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków w terminie do dnia 10 października 2016 roku do godziny 14.00.

Komplet dokumentów winien być w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór – Główny Księgowy Żłobek Nr 19".

Decyduje data wpływu dokumentów do Żłobka.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

7. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres emailowy.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Kraków oraz na tablicy informacyjnej Żłobka Samorządowego Nr 19 ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków.

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

10. Ilość etatów – 0,5

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 ()