BIP MJO - II Liceum Ogólnokształcące
DYREKTOR II Liceum Ogólnokształcace im. Jana Sobieskiego w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SAMODZIELNY REFERENT DS. KADROWYCH

¾ etatu


1. Wymagania formalne

a)   wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określone dla stanowisk urzędniczych,

b)  Wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

 

Osoby nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe

a)      znajomość prawa pracy i oświatowego (Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, Ustawa             o systemie oświaty, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw),

b)      biegła obsługa programów komputerowych (moduł Kadry ZSZO, e-PFRON ),

c) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

d)     skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.


3. Zakres obowiązków

Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych, w tym:

·        sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

·        prowadzenie akt osobowych pracowników,

·        prowadzenie ewidencji czasu pracy,

·        wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,

·   przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzeń, dodatków, urlopów, odpraw, kar itp.

·        sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, w tym do GUS, PFRON,

·        obsługa modułu Kadry ZSZO.


4. Warunki pracy i płacy:

·        zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony (6-miesięcy), z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

·        wymiar czasu pracy: 3/4 etatu,

·        wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.398 z późn.zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników  administracji i obsługi II  LO w Krakowie,

·        miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, 31-136 Kraków, ul. Sobieskiego 9.


5. Wymagane dokumenty:

·        list motywacyjny,

·        CV

·        dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

·        dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).

·        oświadczenie o niekaralności kandydata – osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

·        oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.u. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

·        Dokumenty z dopiskiem „Nabór – Samodzielny referent ds. kadrowych” należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, 31-136 Kraków, ul. Sobieskiego 9., w godzinach: 07.30-14.30, do dnia 20 września 2016 r.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.


7. Ilość etatów
3/4
Dyrektor mgr Marek Stępski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w II Liceum Ogólnokształcące ()