BIP MJO - Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie

ogłasza nabór

na stanowisko nauczyciela matematyki


1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie, ul. Hm. Millana 16.

2. Stanowisko: nauczyciel matematyki.

3. Wymiar wakatu: 12 godzin, umowa na czas określony.

4. Wymagania związane ze stanowiskiem:

• Posiada obywatelstwo polskie,

• Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

• Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,

• Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

• Nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

• Przestrzega podstawowe zasady moralne.

5. Wymagane dokumenty:

• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

• Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 10 września 2016 r w sekretariacie szkoły w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela matematyki w Zespole Szkół Nr 3 w Krakowie".

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie (nauczyciel matematyki)