BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych – 1 etat

(Nr ref. 08-ZZM-2016)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe magisterskie – prawnicze lub ekonomiczne;

c) minimum 10 – letni staż pracy, w tym 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d) minimum 5 letnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych w jednostce zobowiązanej do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ukończone kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

b) Znajomość przepisów z zakresu :

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. 2005 nr 14 poz.114 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. Nr 267 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

c) znajomość:

- Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 256, poz. 1804 z późn. zm.)

- Statutu ZZM stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. oraz wynikających z niego zadań i zagadnień merytorycznych,

d) znajomość przepisów dotyczących umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego i przepisów związanych z finansami publicznymi oraz zamówieniami publicznymi;

e) doświadczenie w przygotowywaniu planów i harmonogramów wydatkowania środków publicznych oraz ich realizacji (rozliczeń);

f) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

g) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

g) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie, odpowiedzialność, bezstronność;

i) umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kierowanie pracą Zespołu Zamówień Publicznych ZZM,

b) kompleksowa obsługa ZZM w zakresie regulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych; koordynowanie i prowadzenie procesu udzielania zamówień publicznych w ZZM, tworzenie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji przetargowej;

c) koordynowanie czynności komórek organizacyjnych związanych z realizacją zamówień publicznych w ZZM;

d) opracowanie rocznego planu zamówień ZZM i prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;

e) prowadzenie czynności związanych z postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Urzędzie Zamówień Publicznych;

f) sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych;

g) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych oraz zbioru dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień publicznych;

h) uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Przetargowych;

i) przygotowywanie materiałów dla Komisji Przetargowych na sesję otwarcia ofert i wyboru wykonawców, sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z przedmiarem i SIWZ;

j) obsługa techniczna komisji przetargowych i sądów konkursowych;

k) przygotowywanie umów z wykonawcami;

l) nadzór nad możliwością wprowadzania zmian do umów w sprawach dotyczących zamówienia publicznego, w świetle zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym również weryfikacja i monitorowanie faktu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji umowy w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia;

m) prowadzenie Głównego Rejestru Umów i Aneksów, prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umów i terminowego wykonania umów;

n) uczestniczenie w przygotowaniu materiałów arbitrażowych;

o) przechowywanie i zabezpieczanie materiałów, dotyczących udzielonych zamówień publicznych;

p) doradztwo i udzielanie informacji pracownikom ZZM z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b)Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. W. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 4000 zł do 4900 zł brutto miesięcznie + dodatek funkcyjny + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w sekretariacie ZZM) - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 08-ZZM-2016" – w terminie do dnia: 29-08-2016 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 34 18 514.


UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Z upoważnienia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Łukasz Pawlik Zastępca Dyrektora ds. ZieleniINFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Na stanowisko : Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych – 1 etat

(Nr. Ref. 08-ZZM-2016).

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 3 kandydatów .

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych – 1 etat Nr. Ref. 08-ZZM-2016