BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 137

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie

30-798 Kraków ul. Wrobela 79

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

samodzielny referent ds. kadrowo-płacowych.


1. Wymagania formalne

 

1)     Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

 

2)     znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, prawa oświatowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy.


2. Wymagania dodatkowe

1)     preferowana osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych placówki oświatowej w programie Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

2)     znajomość obsługi programów: Płatnik, System Informacji Oświatowej.

3)     znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

4)     umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów

5)     znajomość programów finansowo – księgowych, w tym  znajomość pracy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,

6)     biegła znajomość komputera w zakresie pakietu Microsoft Office

7)     komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.
3. Zakres obowiązków

1)     prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej Szkoły Podstawowej nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie, w tym w programie Zintegrowany System Zarządzania Oświatą

2)     Sporządzanie list płac wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Szkole.

3)     Sporządzanie przelewów wynagrodzeń.

4)     Przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, nagród i innych.

5)     Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, w tym terminowe i systematyczne zgłaszanie wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników zatrudnionych w Szkole oraz sporządzanie stosownych zaświadczeń, formularzy (np. PIT, RMUA).

6)      Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych PFRON.

7)     Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO, GUS i innych).

8)     Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

9)     Prowadzenie gospodarki kasowej tj. pobieranie i wypłacanie gotówki z jednoczesnym sporządzaniem raportów kasowych.

10) Prowadzenie teczek akt osobowych, a w nich dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia pracownika.

11) Przygotowywanie dokumentów z zakresu spraw osobowych, w tym wydawanie zaświadczeń o zarobkach, przebiegu zatrudnienia oraz innych koniecznych do ubiegania się o rentę lub emeryturę przez pracownika.

12) Wydawanie skierowań na badania pracownicze i kontrolowanie terminowości wykonywania badań przez wszystkich pracowników Szkoły.

13) .Rozliczanie pracowników administracji i obsługi w zakresie dyscypliny pracy, w tym nadzór nad listami obecności, kartotekami ewidencji obecności w pracy wszystkich pracowników Szkoły.

14) Przygotowanie sprawozdań i zestawień z zakresu dyscypliny pracy, w tym obecności i nieobecności w pracy.

15) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w tym delegacji.

16) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły i Główną Księgową z wyjątkiem posług osobistych.


4. Warunki pracy i płacy:

1)      wymiar zatrudnienia 1/8 5h

2)      czas pracy – do uzgodnienia

3)      wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 50, poz. 398/

4)      dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

5)      miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie, ul. Wrobela 79
5. Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kopie świadectw pracy

4)      kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

5)      kwestionariusz personalny kandydata

6)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

7)      kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

8)      informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: samodzielny referent ds. kadrowo-płacowych.w  Szkole Podstawowej nr 137 w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie szkoły (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 137 im. Prof. Wiktora Zina

ul. Wrobela 79

30-798 Kraków

w terminie do dnia 22 VIII 2016 roku.(liczy się data wpływu do szkoły)

 Aplikacje, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w szkole – oraz na stronie internetowej szkoły.

 Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.
7. Ilość etatów
1/8Dyrektor mgr Aleksandra Małodobra