BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

 

 

poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika na stanowisko:

 

 

 

inspektor do spraw budowlanych

 

Referat Orzecznictwa i Kontroli

 

 

Wymiar etatu: 1

 

 

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

 

Adres urzędu

 

 

ul. Wielicka 28 A

 

30-552 Kraków

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Kraków

 

 

WARUNKI PRACY

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,

- przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu,

- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest winda, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

ZAKRES ZADAŃ

 

działalność inspekcyjno – kontrolna w sprawach określonych w art. 81, 83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,

dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,

dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,

prowadzenie spraw administracyjnych w ww. zakresie,

współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,

prowadzenie korespondencji urzędowej,

przyjmowanie stron.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie budowlane

znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

zdolność analitycznego myślenia,

umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),

komunikatywność,

zdolności mediacyjne,

umiejętność pracy w warunkach stresowych,

prawo jazdy kat. B

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć do: 15.08.2016

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

ul. Wielicka 28 A

30-552 Kraków

Dokumenty proszę składać w kopercie z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko inspektor"

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-54, fax. 12-616-56-41.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki