BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

 

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa
ogłasza nabór Nr 1/2016

na wolne stanowisko urzędnicze
inspektora w Wydziale Organizacyjnym

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

1.      Wymagania niezbędne:

-         obywatelstwo polskie,

-         ukończone 18 lat,

-         pełna zdolność do czynności prawnych,

-         korzystanie z pełni praw publicznych,

-         wykształcenie wyższe -  średnie,

-         2 – 4 lata stażu pracy,

-         nieposzlakowana opinia,

-         niekaralność sądowa za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

2.      Wymagania dodatkowe:

-         zaawansowana znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu Microsoft  Office,

-         znajomość aplikacji Qlik Sense oraz IBM Traveler,

-         umiejętność tworzenia i administrowania aplikacjami generowanymi na bazie Dysant Framework,

-         znajomość sieci teleinformatycznych oraz serwerów wirtualnych,

-         znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

-         znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego,

-         znajomość struktury Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

-         samodzielność,

-         kreatywność,

-         dyspozycyjność,

-         zdolności analityczne,

-         dobra organizacja pracy,

-         staranność,

-         dokładność.

3.      Zakres obowiązków:

Realizacja zadań związanych z obsługą systemu informatycznego ze szczególnym uwzględnieniem administrowania aplikacjami, tworzenia nowych aplikacji na bazie Dysant Framework, obsługi sieci teleinformatycznej oraz serwerów wirtualnych, tworzenia analiz statystycznych oraz redagowania pism i opracowywania opinii i stanowisk.

4.      Warunki pracy i płacy:

-         teren miasta Krakowa,

-         pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

-         8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

-         praca na I zmianę,

-         przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

-         wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 1 850,- do 4 800,-,

-         dodatek za staż pracy,

-         premia regulaminowa.

5.      Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu      

   poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów
   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6.      Wymagane dokumenty:

-         CV,

-         kwestionariusz personalny kandydata,

-         dokument potwierdzający tożsamość,

-         dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

-         dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

-         oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

7.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 26 lipca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. do godz. 900

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

-         Ilość etatów:
1

 

 

W zastępstwie Komendanta

 

Zastępca Komendanta

ds. logistyki

 

Marta Cieśla

 

 

 

Kraków, dnia 25 lipca 2016 r.

 

 

Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych przeprowadzanych w ramach naboru Nr 1/2016 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym

 

Wyniki naboru Nr 1/2016 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym Straży Miejskiej Miasta Krakowa