BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


1. Wymagania formalne
1. Wymagania zgodne z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych

2. Wykształcenie, ukończone:

   - ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia

     magisterskie lub ekonomiczne studia  podyplomowe oraz conajmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

   - średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość oraz conajmniej 6-letnią praktykę

     w księgowości

3. Biegłą znajomość obsługi programu Budżet JST Plus służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom, program "Płatnik", znajomość ZSZO (zintegrowanego systemu zarządzania oświatą).


2. Wymagania dodatkowe
-  doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych,

-  znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych,

-  znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczcych podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,

-  znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,

-  znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

-  znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków finansowych unijnych na realizaje różnych programów,

-  biegła znajomość programów: MIcrosoft, Excel, Word oraz znajomość obsługi internetu.


3. Zakres obowiązków
-  prowadzenie rachunkowości jednostki,

-  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

-  wykonywanie wstępnej kontroli kompletnośći i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gopodarczych i finansowych


4. Warunki pracy i płacy:
-  płaca zasadnicza: Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 sierpnia 2005r. (Dz.U. z 2013r, - poz. 1050 i 1218)

-  miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie ul. Siewna 23d

-  rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony a następnie na czas nieokreslony,

- godziny pracy: 8.00 - 16.00


5. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny

2. życiowys (CV)

3. kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy

4. oświadczenie o niekaralności

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

6. kopia dowodu osobistego (część określająca obywatelstwo polskie)


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać  w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie ul. Siewna 23d w godz. od 8.00 do 18.00 do dnia 28.VI.2016r. do godz.18.00

O terminie postępowania w formie rozmowy klasyfikacyjnej mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Głównego Księgowego osoby spełniająće wymagania powiadomione zostaną odrębnym pismem.

7. Ilość etatów
1 etat

Dyrektor Elwira Zadęcka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ()