BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

główny specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody – 1/2 etatu

(Nr ref. 06-ZZM-2016)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe architekt lub architekt krajobrazu;

c) staż pracy: minimum 5 lat stażu pracy zgodnego z wykształceniem

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , ustawy o ochronie przyrody w zakresie ochrony drzew i krzewów , ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkam

i) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

c) doświadczenie przy realizacji zadań konserwatorskich na obiektach zabytkowych;

d) znajomość statutu ZZM w Krakowie i zagadnień merytorycznych z nim związanych;

e) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie, odpowiedzialność, bezstronność

f) dyspozycyjność

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych,

b) opiniowanie koncepcji i uzgadnianie projektów budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów zielonych Gminy Miejskiej Kraków,

c) współpraca z innymi jednostkami miejskimi i jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków ,

d) udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu;

b )Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. W. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 1500 zł do 1800 zł brutto miesięcznie na 1/2 etatu oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w sekretariacie ZZM) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 06-ZZM-2016" - w terminie do dnia: 10.06.2016 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZZM ul. Za Torem 22. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 34 18 514.


UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Dyrektor Piotr Kempf


INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Główny Specjalista w Zespole ds. Lasów i Przyrody – 1/2 etatu (Nr. Ref. 06-ZZM-2016)