BIP MJO - Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie ogłasza nabór
na stanowisko nauczyciela matematyki
 
1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie, ul. Hm. Millana 16.
 
2. Stanowisko: nauczyciel matematyki.
 
3. Wymiar wakatu:
12 godzin, umowa na czas określony.
 
4. Wymagania związane ze stanowiskiem.
Kandydat
• posiada obywatelstwo polskie,
• posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,
• spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
• przestrzega podstawowe zasady moralne.
 
5. Wymagane dokumenty:
• CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
• Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela.
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 24 czerwca 2016 r. w sekretariacie szkoły w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela matematyki w Zespole Szkół Nr 3 w Krakowie".
O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły.
 
 
DYREKTOR
mgr Agata Rybińska-Chudzicki
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie ()