BIP Archiwalny - ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)

DYREKTOR ZSOI2 NR 2 W KRAKOWIE

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : samodzielny referent

 

1. Wymagania niezbędne (formalne)

1.       Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

2.       Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ekonomii, finansów lub administracji).

 

UWAGA:  osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny)

1.       Znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych ustawy z ZFŚS, Karty Nauczyciela, zarządzeń PMK w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

2.       Znajomość praktyczna programu ZSZO.

3.       Bardzo dobra znajomości MS Excela.

4.       Umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

5.       Komunikatywność, dokładność, sumienność.

 

UWAGA: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych  testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1.       Wymiar czasu pracy :    1 etat.

2.       Wynagrodzenie zasadnicze z przedziału od 2300,00 zł do 2500,00 zł + premia regulaminowa 20%   + dodatek za wysługę lat.

3.       Dla osób podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 3 miesięcy, z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,   a następnie z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

4.       Miejsce pracy ZSOI nr 2 Kraków ul. Lipińskiego 2.

 

4. Wmiesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZSOI 2 w Krakowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 0 %.

 

5. Zakres podstawowych zadań na stanowisku to m.in.

1.       Nadzór nad realizacją planu finansowego placówki.

2.       Techniczne opracowywanie planu finansowego ZSOI nr2.

3.       Przygotowywanie wniosków i powiadomień o zmianach w planie sporządzonym przez dyrektora placówki.

4.       Prowadzenie inwentaryzacji majątku ZSOI nr2.

5.       Prowadzenie dokumentacji finansowej ZSOI nr2.

6.       Sporządzanie umów o najem pomieszczeń w budynku szkoły, ich rejestr oraz przygotowywanie rachunków.

7.       Rejestracja, opisywanie rachunków i faktur zgodnie z klasyfikacją budżetową ( budżet i RDW).

8.       Prowadzenie dokumentacji i  rozliczanie biletów MPK  oraz znaczków pocztowych.

9.       Łączność  pomiędzy Zespołem Ekonomiki Oświaty , Wydziałem Edukacji  i Szkołą.

 

6. Wymagane dokumenty:

1.       Życiorys (CV).

2.       List motywacyjny.

3.       Kopia dokumentu potwierdzająca tożsamość.

4.       Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5.       Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe.

6.       Informacje z Krakowskiego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

 7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzne klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr 223 poz. 1458)

 

9.  Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : stanowisko urzędnicze samodzielny  referent w ZSOI 2  w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie ZSOI 2 w Krakowie ul. Lipińskiego2, w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie do dnia 22 kwietnia 2016  (liczy się data wpływu do placówki).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e  b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie Placówki w BIP.

 

12.  Osoby, które spełnią wymogi formalne, będą informowane o terminie ewentualnych  testów i rozmowie kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 


 

W wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych kandydatów ubiegających się o stanowisko samodzielnego referenta w ZSOI 2 w Krakowie - do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano następujące osoby :

 

1.Karol Kapcia zamieszkały w Krakowie, Os. Jagiellońskie 21/59

 

2.Elżbieta Biela zamieszkała Sułkowice, ul. Zagumnie 80

 

3.Katarzyna Kęsek zamieszkała w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 32/13

 

4.Dagmara Mazur zamieszkała w Krakowie, ul. Pszczelna 40/12

 

5.Izabela Kapcia zamieszkała w Krakowie, ul. Górników 28/2

 

6. Aneta Topa zamieszkała w Krakowie, ul. Turka 11/4

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 ()