BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

Samodzielny referent ds. kadr

 

I. Wymagania formalne:

1) wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz.1202) określone dla stanowisk urzędniczych

2) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

3) doświadczenie na stanowisku kadrowym

4) nie karany za przestępstwo umyślne

5) nieposzlakowana opinia

6) dyspozycyjność

 

Osoby nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II.  Wymagania  merytoryczne:

- znajomość prawa pracy i oświatowego (Ustawa o systemie oświaty, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw),

- doświadczenie w pracy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą,

- znajomość obsługi programów SIO, Płatnik, e-PFRON,

- biegła obsługa komputera i programów biurowych; łatwość redagowania pism urzędowych,

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

- skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość naliczania wynagrodzeń osobowych

i bezosobowych, naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych macierzyńskich.

 

III. Zakres obowiązków:

- organizacja obsługi kadrowej pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,

- zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych wszystkich pracowników szkoły,

- przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji – umów o pracę, zleceń i o dzieło związanych

z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników placówki,

- prowadzenie ewidencji i bieżącej kontroli badań lekarskich pracowników szkoły – wydawanie skierowań na badania,

- ustalanie corocznego grafiku i prowadzenie kartotek urlopów wypoczynkowych dla pracowników administracji i obsługi,

- wykonywanie sprawozdań merytorycznych zgodnie z ustalonymi terminami,

- w razie potrzeby – udział w komisji i kontrolach wewnętrznych prowadzonych w szkole,

- uzupełnianie wiedzy specjalistycznej dotyczącej kompleksowej obsługi kadrowej pracowników szkoły – prawa pracy, ustaw i rozporządzeń szczegółowych,

- składanie deklaracji PFRON,

- prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innych nieobecności (opieka, urlopy, oddelegowania i inne),

- zakup, prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji służbowych dla nauczycieli,

- realizowanie czynności w ZSZO w aspekcie związanym z zajmowanym stanowiskiem służbowym,

- realizowanie czynności w SIO w aspekcie związanym z zajmowanym stanowiskiem służbowym.

 

 

IV. Warunki pracy i płacy:

1) Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6-miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

2) Wymiar etatu – 3/4

3) Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników A i O w ZSE nr 2.

4) Miejsce pracy: ZSE nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków.

 

 

V. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny

2) CV

3) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).

5) Oświadczenie o niekaralności kandydata– osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

6) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem „Nabór – Samodzielny referent ds. kadr”

należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie ZSE nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków (od godz. 8.00 - 15.30) do dnia 11.03.2016r. do godz. 15.30

Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Dyrektor ZSE 2 w Krakowie

Dariusz Błądek

Kraków, 29 luty 2016 r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (Samodzielny referent ds. kadr)