BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Dziale Księgowości

 

1. Wymagania formalne

a) spełnianie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr .223 poz.1458z późn. zm.);

b) wykształcenie wyższe w tym minimum średnie ekonomiczne;

c) udokumentowany staż pracy – minimum 6 lat w księgowości jednostki budżetowej;

 
2. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie w pracy związanej z obsługą księgową – program " Cogisoft " ;

b) znajomość następujących aktów prawnych:

o ustawy o rachunkowości,

o ustawy o finansach publicznych,

o ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

o ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

o ustawa kodeks postępowania administracyjnego,

o ustawa o pracownikach samorządowych;

o rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej,

o rozporządzenia ministra finansów w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,

o rozporządzenia ministra finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;

c) znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym;

 
3. Zakres obowiązków

a) Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.

b) Analiza zgodności przypisów odpłatności za pobyt mieszkańców

c) Prawidłowe i terminowe sporządzanie listy płac pracowników, list zasiłków chorobowych

d) Obsługa programu PŁATNIK w zakresie rozliczeń z pracownikami.

e) Wypełnianie wniosków emerytalnych i rentowych.

f) Prowadzenie rejestru VAT zakupu, opracowanie i weryfikacja danych do deklaracji VAT w zakresie zakupów i VAT – u naliczonego. Sporządzanie deklaracji VAT.

g) Przygotowanie i weryfikacja danych do sprawozdań budżetowych, finansowych.

h) Kontrola prawidłowości dokonywanych zapisów księgowych i sald w obszarze objętym zakresem obowiązków.

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

b) Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2.100 zł. brutto oraz inne dodatki zgodnie z regulaminem wynagradzania,

c) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi: 6% .

 
5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) cv,

c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

d) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

e) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów- KADRY, 31-148 Kraków, ul. Helclów 2,w terminie do 26 luty 2016 roku .(zaliczamy datę wpływu ). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór –księgowy”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Helclów 2.

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w konkursie zostaną zniszczone do 30 dni.

 
7. Ilość etatów
Ilość etatów : 1

Dyrektor  :  Józefa Grodecka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ()