BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR

ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

31 – 510 Kraków, ul. Rakowicka 26


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Starszy Inspektor – 1 etat
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b) wykształcenie: wyższe - leśnictwo, ogrodnictwo,

c) staż pracy – 4 letnie doświadczenie zawodowe.

 

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody,

b) znajomość Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków wraz z przepisami wykonawczymi oraz praktycznego ich stosowania,

c) podstawowa znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy prawo zamówień publicznych,

d) znajomość procedur w zakresie usuwania drzew i krzewów,

e) udokumentowane doświadczenie związane z ochroną i utrzymaniem terenów zielonych,

f) udokumentowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

g) umiejętność redagowania pism oraz interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

h) umiejętność argumentowania i analitycznego myślenia,

i) umiejętność pracy w zespole.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).


3. Zakres obowiązków

a) planowanie i realizacja zadań w zakresie zagospodarowania zielenią terenów cmentarnych oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel,

b) nadzorowanie i kontrolowanie stanu zieleni na cmentarzach,

c) przeprowadzanie ekspertyz dendrologicznych oraz ewidencjonowanie ich wyników,

d) koordynowanie spraw związanych z wycinką, konserwacją i urządzaniem zieleni wysokiej i niskiej na cmentarzach,

e) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,

f) udział w procedurze zamówień publicznych na realizację przydzielonych zadań,

g) prowadzenie okresowych inwentaryzacji zieleni na cmentarzach komunalnych (z określeniem: gatunków drzew i krzewów, obwodu pnia na wysokości 130 cm, wysokości i zasięgu korony drzewa, powierzchni pokrytej krzewami w m², stanu zdrowotnego zieleni z zaznaczeniem drzew do wycinki lub przesadzenia),

h) sporządzanie relacji terenowych na potrzeby jednostek organizacyjnych ZCK,

i) kierowanie na drogę prawną spraw związanych z naruszeniem stanu środowiska,

j) merytoryczne przygotowywanie pisemnych odpowiedzi, udzielanie wyjaśnień na wnioski stron w sprawach związanych z zakresem działania,

k) redagowanie i przygotowywanie umów dotyczących pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej,

l) nadzór nad realizacją zawartych umów oraz rozliczaniem ich pod kątem finansowo – rzeczowym,

ł) udział, zgodnie z obowiązującą procedurą, w czynnościach związanych z wytyczaniem przez geodetę nowych kwater pod groby ziemne i murowane oraz projektowaniem zagospodarowania nowych kwater.


4. Warunki pracy i płacy:

wymiar czasu pracy – 1 etat,

- płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK,

- osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej (art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ) w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

- Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań

Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Czynności związane z pracą wykonywane są przez pracownika w pomieszczeniach biurowych oraz w terenie. Większość obowiązków służbowych wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych: praca z dokumentami, obsługa komputera.

 

- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Na terenie jednostki pracownik porusza się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe - schody, przejścia. Wykonując czynności na terenie cmentarzy pracownik porusza się po powierzchniach utwardzonych – alejki, place jak również po terenach zielonych – kwatery, pasy zieleni. Pomiędzy cmentarzami przemieszcza się za pomocą środków komunikacji zbiorowej (np. tramwaj, autobus).5. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie lub w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK),

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z póź. zm.),

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

(Osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu , w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie na Dzienniku Podawczym ZCK lub wysłać pocztą na adres: ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko Starszego Inspektora”.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin składania ofert upływa w dniu 29 lutego 2016 roku.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną do ZCK po tym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do następnego etapu naboru kandydaci będą informowani telefonicznie na podany numer w dokumentach aplikacyjnych.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK (www.bip.krakow.pl), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26.

7. Ilość etatów
1
Dyrektor DOROTA IWANICKA

Wyniki naboru