Dokument archiwalny

NOC POEZJI 2016

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

ogłasza

KONKURS POETYCKI im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ

KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI

 

 

Regulamin

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu nie publikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz godłem/hasłem.

 

a) zestaw (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych), należy przesłać w trzech jednakowych egzemplarzach,

 

b) do zestawu należy dołączyć wersję elektroniczną (CD, jeden egzemplarz),

 

c) w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem/hasłem co zestaw wierszy, należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notę biograficzną.

 

d) Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Plac Wszystkich Świętych 11

31-004 Kraków

(z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2016)

 

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu w konkursie.

 

3. Tematyka prac jest dowolna.

 

4. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną nagrodę oraz do dwóch wyróżnień.

 

5. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 6. edycji NOCY POEZJI. Książka poetycka zostanie rozdysponowana podczas NOCY POEZJI 2016.

 

6. Wyróżnione zestawy zostaną opublikowane wyłącznie w wersji on-line (pdf) na stronie MAGICZNEGO KRAKOWA.

 

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 maja 2016. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach Magicznego Krakowa oraz BIP Kraków. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody.

 

9. Werdykt zostanie ogłoszony uroczyście podczas Nocy Poezji 2016 i zamieszczony na stronie Internetowej Magiczny Kraków (http://www.krakow.pl/).

 

10. Organizator zastrzega sobie, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa nieodpłatną licencję do jednokrotnej publikacji nagrodzonych prac.

 

11. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

 

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 6161917 w godzinach od 8.00 do 15.00.