BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Specjalista ds. Sponsoringu w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – 1 etat

Nr ref. 01/2016

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a)    Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. 2014, poz. 1202),

a)    Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Marketing i Zarządzanie, Handel zagraniczny, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie w sporcie, Gospodarka i administracja publiczna.

b)    Doświadczenie zawodowe: min 2 lata na podobnym stanowisku.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1.     Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej.

2.     Znajomość przepisów:

a)    ustawy o pracownikach samorządowych,

b)    ustawy o samorządzie gminnym,

c)     ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d)    ustawy o finansach publicznych,

e)    ustawy bezpieczeństwo imprez masowych,

f)     ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,

g)    ustawy działalność pożytku publicznego i wolontariat,

h)    KRRiTv,

3.     Umiejętność  praktycznej  interpretacji  przepisów  prawnych  w  w/w zakresie.

4.     Znajomość zagadnień szeroko pojętego marketingu, sponsoringu, promocji i zasad PR;

5.     Znajomość i umiejętność prowadzenia kampanii reklamowych i działań promocyjnych oraz technik i narzędzi z zakresu marketingu sportowego (ATL, BTL);

6.     Znajomość pracy w mediach cyfrowych, orientacja w zakresie współpracy z mediami, agencjami reklamowymi;

7.     Umiejętność prowadzenia negocjacji;

8.     Znajomość branży mediów sportowych.

9.     Umiejętność współpracy  i zarządzania zespołem oraz  komplementarnego oceniania wielu zdarzeń w jednym czasie.

10.  Umiejętność strategicznego myślenia i przewidywania zdarzeń, dążenie do celu.

11.  Umiejętność rozmowy negocjacyjnej.

12.  Znajomość języka angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym, mile widziany drugi język (niemiecki, hiszpański, francuski).

13.  Znajomość i umiejętność obsługi komputera (b. dobra znajomość pakietu MS Office).

14.  Znajomość programów graficznych będzie dodatkowym atutem

15.  Prawo jady kat. B.

16.  Komunikatywność.

17.  Samodzielność.

18.  Dyspozycyjność w czasie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.     Współtworzenie, opracowanie i wdrażanie dokumentów strategicznych w zakresie pozyskiwania sponsorów i partnerów jednostki w perspektywie rocznej i wieloletniej w tym m.in.:

a)    Wytyczenie celów długofalowych, kamieni milowych;

b)    Udział w tworzeniu rocznych planów działań wynikających z katalogów zadań do dokumentów strategicznych z zakresu promocji i rozwoju sportu;

c)    Przygotowywanie sprawozdań do dokumentów strategicznych;

d)    Opracowanie listy potencjalnych sponsorów i partnerów ZIS;

e)    Planowanie działań promocyjnych jednostki poprzez wyznaczanie zadań o charakterze priorytetowym w zakresie promocji ZIS na dany rok.

2.     Wsparcie organizacyjno - merytoryczne działań promocyjnych partnerów zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na wizerunek ZIS.

3.     Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z podmiotami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.     Opracowanie i wdrożenie strategii pozyskania sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana wraz z planem komercyjnego wykorzystania stadionu.

5.     Wdrażanie planów komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz budowy wizerunku ZIS oraz GMK. Współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu nowych planów działań marketingowych i promocyjnych dla imprez i wydarzeń realizowanych przez ZIS oraz dla podległych jednostek.

6.     Przygotowywanie prezentacji oraz materiałów informacyjnych w zakresie promocji jednostki i działalności ZIS.

7.     Udział w spotkaniach z podmiotami zewnętrznymi, prezentacja jednostki oraz wydarzeń organizowanych przez ZIS.

8.     Współpraca przy obsłudze projektów promocyjnych i reklamowych w tym m.in. organizacja akcji, przygotowanie dokumentów, kontakt z wykonawcą, nadzór nad wykonaniem świadczeń.

9.     Realizacja wskazanych zadań promocyjnych i marketingowych w pełnym zakresie tj. od przygotowania pomysłu poprzez przygotowanie dokumentów do przetargu lub zlecenia, nadzór nad wykonywaną umową aż po rozliczenie i przygotowanie sprawozdania lub informacji podsumowującej.

10.  Przygotowywanie i projektowanie ofert i wydawnictw dotyczących współpracy sponsoringowej, w tym współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie swojej działalności, tj. z grafikami, agencjami reklamowymi, wydawnictwami, firmami poligraficznymi, drukarniami.

11.  Wykonywanie zadań związanych z bieżącą działalnością Działu w tym spraw administracyjno-organizacyjnych, w tym administracja biurowa w zakresie ewidencjonowania dokumentów. Sporządzanie pism, odpowiedzi, wniosków, notatek niezbędnych do pracy w Dziale.

12.  Współorganizacja imprez sportowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym realizacja zadań z zakresu polityki wizerunkowej.

13.  Udział w wydarzeniach sportowych organizowanych przez jednostkę – wymagana dyspozycyjność.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a)    wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)    pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c)     płaca zasadnicza od 2 500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20),  lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b)    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c)     dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e)    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i)      Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 01/2016" - w terminie do dnia 03.02.2016r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

8. Ilość etatów
1 etaty

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNEDyrektor Krzysztof Kowal

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Specjalista ds. Sponsoringu w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych – 1 etat Nr ref. 01/2016