BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26
im. Andrzeja Struga
w Krakowie, ul. Krasickiego 34
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W KRAKOWIE
NAZWA STANOWISKA: SAMODZIELNY REFERENT - 1/2 ETATU
 


1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku z minimum 2 letnim stażem pracy lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku z minimum 4 letnim stażem pracy,

b) biegła znajomość obsługi komputera- system operacyjny Windows i programów biurowych - Microsoft Office,

c) znajomość pracy w systemie SIO, ZSZO,

d) znajomość ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2156)

e) minimum roczny staż pracy w sekretariacie szkoły.

 
2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji i znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism.

b) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego oraz postępowania administracyjnego.

3. Zakres obowiązków

a) Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji uczniów (bieżące wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, a także ich archiwizacja).

b) Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań dla potrzeb organu nadzorującego i prowadzącego oraz praca w SIO, ZSZO i LIBRUS.

c) Przechowywanie arkuszy ocen i innych archiwaliów.

d) Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.

e) Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb (np. przepisywanie pism).

f) Sporządzanie i gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych.

g) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora i Wicedyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

h) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dot. spraw uczniowskich.4. Warunki pracy i płacy:

a) WYMIAR ETATU: 1/2 (4 godzin dziennie)

b) WYNAGRODZENIE: w zależności od stażu pracy: stawka zasadnicza w przedziale 1220 zł - 2950 zł brutto miesięcznie (proporcjonalnie do wymiaru etatu) + premia regulaminowa + dodatek za wysługę lat.

c) UMOWA : na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV ,

c) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie),

d) dokument poświadczający wcześniejsze zatrudnienie (kserokopie),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmianami) na potrzeby związane z rekrutacją,

f) oświadczenie o niekaralności,

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :

 

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga

30-503 Kraków, ul. Krasickiego 34

z dopiskiem '" NABÓR – samodzielny referent "

w terminie do 26 stycznia 2016 roku.

 

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl / oraz na tablicy informacyjnej Szkoły.

 


Dyrektor Krystyna Luks

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 26 im. Andrzeja Struga (samodzielny referent - 1/2 etatu)