BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 W KRAKOWIE
os. Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków (12 648 37 80)
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SAMODZIELNY REFERENT


1. Wymagania formalne
- wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1202) określone dla stanowisk urzędniczych,

- ekonomiczne studia wyższe zawodowe,

- licencjat z zakresu rachunkowości lub pomaturalna szkoła ekonomiczna z co najmniej 3-letnią praktyką w jednostkach budżetowych.
Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe
- znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

- znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych,

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole,

- skrupulatność oraz terminowe wykonywanie zadań,

- gotowość do kształcenia zawodowego.


3. Zakres obowiązków
- prowadzenie bazy w ZSZO (majątek szkolny),

- przygotowywanie projektów umów z partnerami zewnętrznymi, z osobami nie będącymi pracownikami oraz pracownikami szkoły,

- prowadzenie rozliczeń finansowych dochodów własnych placówki,

- praca w sekretariacie podczas nieobecności sekretarza w szkole,

- przyjmowanie do rozliczenia dokumentów finansowo-księgowych,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu działalności finansowej szkoły.


4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w wymiarze 0.80 etatu (36 godzin) od 1 lutego 2016 r.

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późniejszymi zmianami) oraz regulaminem wynagradzania pracowników administracji i obsługi w SP 85.

5. Wymagane dokumenty:
- aktualne CV,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub odpowiedni staż pracy,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),

- oświadczenie o niekaralności kandydata - osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia dostarczy informację z KRS.

Uwaga: W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

           Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 85 niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
- osobiście w sekretariacie SP 85 w godz. od 800 do 1300 lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 85 os. Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków (koperta z napisem: "Nabór - samodzielny referent) w terminie do 22 stycznia 2016 r.

- przewidywany termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych osób, które spełnią wymogi formalne - 26 stycznia 2016 r. (wtorek).


7. Ilość etatów
0,80 etatu
Dyrektor mgr Urszula Mazur

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie ()