BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 155

              DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 155 im. św. Jadwigi Królowej

o g ł a s z a

NABÓR NA STANOWISKO - ASYSTENT NAUCZYCIELA

w Szkole Podstawowej Nr 155 w Krakowie

Os. 2 Pułku Lotniczego 21

31-863 Kraków

 

 

Przedmiot naboru:

1. Stanowisko – asystent nauczyciela

2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 155 w Krakowie, IIIc

3. Okres zatrudnienia: od 01.01.2016 r. do 24.06.2016 r.

4. Zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy

5. Wymiar zatrudnienia: 12 godzin tygodniowo

 

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja wczesnoszkolna,

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.

 

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie kształcenia specjalnego,

2. umiejętność pracy w zespole,

3. kreatywność,

4. obowiązkowość, rzetelność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta nauczyciela:

Wsparcie nauczyciela klasy w prowadzonych przez niego zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:

1. realizowaniu programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,

2. respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny,

3. rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,

4. kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy,

5. poszanowaniu godności dziecka; zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

6. wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

7. dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

8. sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2. list motywacyjny,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia)

7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,( zaświadczenie o niekaralności)

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 155 w Krakowie lub przesłać na adres Szkoła Podstawowa Nr 155 os. 2 Pułku Lotniczego 21, 31-863 Kraków w terminie do: 30.12.2015 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystent nauczyciela”.

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty zostaną poddane analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap – selekcja końcowa kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna.

O zakwalifikowaniu się do II etapu, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 155 w Krakowie.

 

Dyrektor Szkoły

Anna Kurek

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 155 ()