BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw budowlanych

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

 

ul. Wielicka 28 A

30-552 Kraków

 

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Kraków

 

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

działalność inspekcyjno - kontrolna w sprawach określonych w art. 81, 83 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

dokonywanie inspekcji i kontroli budów, robót budowlanych, utrzymywania i użytkowania obiektów budowlanych,

dokonywanie kontroli uprawnień do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie oraz wykonywania w tym zakresie obowiązków przez uczestników procesu budowlanego,

dokonywanie, prowadzenie kontroli należytego wykonywania obowiązków przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych,

prowadzenie spraw administracyjnych w ww. zakresie,

współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych,

prowadzenie korespondencji urzędowej,

przyjmowanie stron.

 

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

- praca na ternie urzędu – przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień,

- praca poza siedzibą urzędu – kontrole budów i robót budowlanych, konieczność przemieszczania po terenie miasta,

-kontrole budów i robót budowlanych (badania lekarskie na pracę na wysokości),

- praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu – kontakt z klientami dlatego konieczny jest odporność na stres.

 

 

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, którym jest winda, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- narzędzia pracy – komputer,

- samochód na wyposażeniu inspektoratu.

 

 

 

 

Inne

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: średnie budowlane

pozostałe wymagania niezbędne:

wykształcenie średnie budowlane,

znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

zdolność analitycznego myślenia,

umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),

komunikatywność,

zdolności mediacyjne,

umiejętność pracy w warunkach stresowych,

prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

życiorys i list motywacyjny

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Inne dokumenty i oświadczenia:

 

Termin składania dokumentów:

 

19-12-2015

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

ul. Wielicka 28 A

30-552 Kraków

Dokumenty proszę składać w kopercie z dopiskiem "oferta pracy na stanowisko inspektor".

 

 

 

 

Inne informacje:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-54, fax. 12-616-56-41.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki