BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

 

Grodzki Urząd Pracy

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych

/miejsce wykonywania pracy/

 

stanowisko urzędnicze na Samodzielnym Stanowisku ds. Organizacyjnych - 1 etat

/nazwa stanowisk/a pracy/


 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%1. Wymagania niezbędne

 

 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze.
 3. Doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu.2. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) wrazz przepisami wykonawczymi.
 2. Znajomość Kodeksu cywilnego.
 3. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
 4. Znajomość Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 5. Znajomość procedur zewnętrznych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 6. Zdolności interpersonalne, umiejętność współpracy, komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie projektów aktów normatywnych Dyrektora Urzędu oraz projektów regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 2. Procedowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, których obsługę prowadzi Urząd.
 3. Bieżące monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji uchwał Rady Miasta Krakowa i Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.
 4. Prowadzenie ewidencji wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych aktów normatywnych dotyczących Urzędu.
 5. Realizacja czynności związanych z opracowywaniem upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora Urzędu.
 6. Opracowywanie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych zewnętrznych procedur obsługi klientów Urzędu.
 7. Współdziałanie przy opracowywaniu procedur wewnętrznych dot. organizacji pracy i realizowanych przez Urząd zadań.
 8. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych zadań oraz wykonywanie innych poleceń zleconych przez Dyrektora Urzędu oraz Z-cę Dyrektora ds. Organizacyjnych w ramach zajmowanego stanowiska.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników, pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP),
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.5. Proponowane wynagrodzenie

 

Według kategorii XI, wynagrodzenie zasadnicze brutto 2000 zł – 2300 zł

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze na Samodzielnym Stanowisku ds. Organizacyjnych - 1 etat w terminie od 23.11.2015 r. do 3.12.2015 r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

Dyrektor


mgr Marek Cebulak

 


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych

 

 

………………………………………………………………..

stanowisko urzędnicze na Samodzielnym Stanowisku ds. Organizacyjnych

1 etat

…………………………………………………………………

/nazwa stanowiska pracy/

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 1 kandydat nie spełnił wymogów formalnych. Do udziału w postępowaniu zostało dopuszczonych 3 kandydatów, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Kwalifikacje - I etap test wyboru, odbędą się w dniu 16.12.2015r. godz. 9.00 pok. nr 237 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie na stanowisko urzędnicze na Samodzielnym Stanowisku ds. Organizacyjnych