BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR

DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków


OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

Grodzki Urząd Pracy

Dział Obsługi Prawnej

/miejsce wykonywania pracy/

 

stanowisko urzędnicze na Stanowisku Obsługi Administracyjno i Cywilno-Prawnej

– 1 etat

/nazwa stanowisk/a pracy/


 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%1. Wymagania niezbędne:

 

 1. a) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe prawnicze.
 3. Doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej, kancelariach prawnych, działach obsługi prawnej osób prawnych lub w zawodzie prawniczym.

 Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu.

 
2. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Znajomość Kodeksu cywilnego.
 3. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
 4. Umiejętność interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie.
 5. Zdolności interpersonalne, umiejętność współpracy, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. przygotowanie informacji o zmianach przepisów prawa dotyczących realizacji zadań i funkcjonowania Urzędu,
 2. rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz wniosków osób bezrobotnych,
 3. opiniowanie odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie pełnej dokumentacji do organu II instancji,
 4. uchylanie, zmiana decyzji ostatecznych i wznawianie postępowań,
 5. rozstrzyganie spraw o zwrot nienależnie pobranych świadczeń i kosztów szkolenia,
 6. prowadzenie postępowań z zakresu skarg i wniosków,
 7. opracowywanie projektów porozumień i umów w zakresie współdziałania Urzędu z innymi jednostkami,
 8. udzielanie pomocy prawnej komórkom organizacyjnym Urzędu poprzez przygotowywanie projektów umów, wzorów decyzji administracyjnych,
 9. iopracowywanie zapytań prawnych do ministra właściwego do spraw pracy,
 10. judzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawa,
 11. udzielanie zainteresowanym osobom wyjaśnień w zakresie realizowanych przez Urząd zadań,
 12. przygotowywanie sprawozdań z rozpatrzonych odwołań i wydanych decyzji administracyjnych.


4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników, pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP)
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Proponowane wynagrodzenie :
Według kategorii XI, wynagrodzenie zasadnicze brutto 2000 – 2300 zł

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Obsługi Prawnej - 1 etat w terminie od 20.11.2015 r. do 30.11.2015 r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

Dyrektor

mgr Marek Cebulak

 


 

 

 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Dział Obsługi Prawnej

 

 

………………………………………………………………..

stanowisko urzędnicze na Stanowisku Obsługi Administracyjno i Cywilno – Prawnej

1 etat

…………………………………………………………………

/nazwa stanowiska pracy/

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 4 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Kwalifikacje - I etap test wyboru, odbędą się w dniu 15.12.2015r. godz. 9.00 pok. nr 237 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 

 


 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - na stanowisko urzędnicze na Stanowisku Obsługi Administracyjno i Cywilno-Prawnej